Powody ponownych hospitalizacji na oddziale chirurgicznym.

Ryan P. Merkow – Underlying Reasons Associated With Hospital Readmission Following Surgery in the United States LINK: JAMA. 2015;313:483

Ponowne nieplanowe zgłaszania się do szpitala są jednym z negatywnych wskaźników jakości usług świadczonych przez dany szpital. Aby zredukować liczbę takich hospitalizacji, rozpoczęto badania mające na celu określenie najczęstszych przyczyn powtórnego zgłaszania się na izbę przyjęć  oddziałów chirurgii.

American College of Surgical Quality Improvement Program (ACS NSQIP) zbierał dane kliniczne pacjentów, w tym pierwotne przyczyny ponownej hospitalizacji, jej związek z zabiegiem chirurgicznym oraz czas jaki upłynął od pierwszego przyjęcia. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. roku zebrano dane z 374 Szpitali dla dorosłych (ok. 10% wszystkich szpitali, w tym 30% przeprowadzonych w tym czasie operacji na terenie USA). Uzyskano informacje demograficzne, dane dotyczące ryzyka przedoperacyjnego, wyniki badań laboratoryjnych oraz powikłań pooperacyjnych z ustalonej próbki pacjentów. Obserwacje prowadzono przez 30 dni po pierwotnej hospitalizacji.  Wybrano 6 reprezentatywnych grup: operacja bariatryczne, kolektomie, proktektomie, histerektomie, protezowanie stawów biodrowych, kolanowych, operacje plastyki przepuklin, i operacje naczyniowe kończyn dolnych.

Ogólny wskaźnik rehospitalizacji wyniósł 5,7%. Pacjenci zgłaszali się  średnio 8 dni po wypisie. Dla poszczególnych grup zabiegów, najrzadziej nieplanowe powtórne przyjęcia do szpitala były u pacjentek poddanych histerektomii (3,8%) a najczęściej dla pacjentów po operacjach naczyniowych naczyń kończyny dolnej (14,9%). Najczęstszym powodem powrotów do oddziału były zakażenia okolicy rany pooperacyjnej (19,5%) w tym najczęściej po operacjach naczyniowych kończyn dolnych  a najrzadziej po operacjach bariatrycznych. Na drugim miejscu były niedrożność przewodu pokarmowego (10,3%), występująca najczęściej po operacjach chirurgicznych otyłości. Często występowały odwodnienie lub niedożywienie (3,2%), krwawienie lub anemia (4,9%), zakrzepica żył głębokich (3,4%), problemy z protezami (po artroplastykach i operacjach naczyniowych).

Badawcze dowiedli, że dla większości powikłań, tylko 2,3% rozpoczęło się podczas pierwotnej hospitalizacji, pozostałe rehospitalizacje były spowodowane problemami powstałymi dopiero po wypisie do domu. Zatem większość pacjentów zgłaszało się po pomoc w związku z objawami które pojawiły się de novo. Poznanie przyczyn rehospitalizacji, ich okoliczności i czynników ryzyka może pomóc we wdrożeniu działań korygujących.

Opracowane na podstawie: JAMA / 3 lutego 2015
Magdalena Cieplak

0 replies on “Powody ponownych hospitalizacji na oddziale chirurgicznym.”