Objawy zahamowania psychoruchowego jako „blizna” po uprzednich epizodach depresji.

Gorwood P i wsp – Psychomotor retardation is a scar of past depressive episodes, revealed by simple cognitive tests LINK: Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Oct;24:1630 (dostępny pełen tekst)

Skumulowany czas  trwania uprzednich epizodów depresji oraz ich liczba w wywiadzie mają  niekorzystny wpływ na  ryzyko nawrotu, prawdopodobieństwo poprawy podczas leczenia przeciwdepresyjnego, czas do uzyskania remisji a także  czas do powrotu do funkcjonowania społecznego.  Obserwowano również upośledzenie pamięci, atrofię hipokampa, zwiększone ryzyko demencji, co pozwala postawić hipotezę, że incydenty depresji mogą mieć działanie neurotoksyczne.

Zahamowanie psychoruchowe, stosunkowo  łatwe do oceny za pomocą testów, może być markerem tego negatywnego wpływu uprzednich epizodów depresji.

Autorzy omawianego badania w populacji 2048 chorych na depresję oceniali punktację  Skali Zahamowania Psychoruchowego Widiochera (Retardation Depressive Scale) wypełnianą przez lekarzy oraz czas  wykonania testów neurokognitywnych przez pacjentów (D2 – Test do Badania Uwagi, Test Łączenia Punktów).  Ocenę przeprowadzono przed i po 6-8 tygodniowym okresie leczenia agomelatyną.

W ocenie wyjściowej, więcej epizodów depresji w wywiadzie wiązało się z większym stopniem zahamowania psychoruchowego i gorszymi wynikami testów neurokognitywnych. Po okresie leczenia, w tym w  grupie z kliniczną remisją, gorsze wyniki  testów neurokognitywnych w dalszym ciągu korelowały z liczbą epizodów depresji w wywiadzie.

Zdaniem autorów wyniki wymagają potwierdzenia w niezależnym badaniu przeprowadzonym w jakiś czas po remisji epizodu depresji.  Tym niemniej mogą być one sugestią, w jaki sposób wraz z większą liczbą epizodów depresji rośnie ryzyko gorszego funkcjonowania, objawów resztkowych czy nawrotu depresji.  Zahamowanie psychoruchowe stanowi swego rodzaju „bliznę” po uprzednio przebytych epizodach depresji.

Opracowane na podstawie: Internet / Październik 2014
Marcin Sokołowski

0 replies on “Objawy zahamowania psychoruchowego jako „blizna” po uprzednich epizodach depresji.”