Odległe efekty intensywnego leczenia hipotensyjnego i hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2 – wyniki uzupełniającej obserwacji ADVANCE-ON

Zoungas S et al. – Follow-up of Blood-Pressure Lowering and Glucose Control in Type 2 Diabetes LINK: N Engl J Med. 2014 Oct 9;371:1392

W randomizowanym badaniu ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation),  przeprowadzonym w schemacie wieloczynnikowym 2×2, zastosowanie preparatu złożonego zawierającego  peryndopryl  i indapamid zmniejszyło wskażniki śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2, natomiast intensywna kontrola glikemii  z celem terapii HbA1c < 6,5% nie miała wpływu na wskaźniki śmiertelności w porównaniu ze standardową kontrolą glikemii.  Po zakończeniu  czynnej fazy badania przeprowadzono   6 – letnią obserwacją uzupełniającą (badanie ADVANCE – ON).

Uczestnicy badania ADVANCE, którzy uprzednio byli przydzieleni do grup peryndoprylu z indapamidem lub placebo oraz grup intensywnej lub standardowej kontroli glikemii, zostali zaproszeni do udziału w uzupełniającej obserwacji. Podstawowymi punktami końcowymi obserwacji były zgony ze wszystkich przyczyn oraz poważne zdarzenia o charakterze makroangiopatii.

Spośród 11 140 uczestników badania ADVANCE w obserwacji uzupełniającej wzięło udział 8494 osób.  Obserwacja trwała 5,9 roku dla pierwotnego  ramienia hipotensyjnego i 5,4 roku dla pierwotnego  ramienia hipoglikemizującego badania ADVANCE. Różnice  w obrębie poszczególnych ramion w zakresie wysokości ciśnienia tętniczego i stężenia HbA1c przestały być widoczne podczas pierwszej wizyty obserwacji uzupełniającej.

Redukcja wskaźników śmiertelności ogólnej i śmiertelności sercowo-naczyniowej wykazana w grupie przyjmującej peryndopryl/indapamid w badaniu ADVANCE uległa zmniejszeniu, ale pozostała statystycznie znamienna na koniec uzupełniającej obserwacji, odpowiednio  hazard względny HR 0.91 (95% CI, 0.84 do 0.99; P = 0.03) i HR 0.88 (95% CI, 0.77 do 0.99; P = 0.04). Nie stwierdzono różnic  pomiędzy grupami intensywnej i standardowej kontroli glikemii  w zakresie śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej na koniec uzupełniającej obserwacji, odpowiednio HR 1.00 (95% CI, 0.92 do 1.08) HR 1.00 (95% CI, 0.92 do 1.08).  W grupie  intensywnej kontroli glikemii w oparciu o gliklazyd MR w trakcie badania ADVANCE, na koniec uzupełniającej obserwacji utrzymywała się redukcja incydentów schyłkowej niewydolności nerek  (HR 0.54; 95% CI, 0.34 to 0.85; P = 0.007).

Opracowane na podstawie: NEJM / 9 października 2014
Marcin Sokołowski

0 replies on “Odległe efekty intensywnego leczenia hipotensyjnego i hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2 – wyniki uzupełniającej obserwacji ADVANCE-ON”