Hipoglikemia w leczeniu cukrzycy – aspekty praktyczne

K.J. Lipska – Improving safety of diabetes mellitus management LINK: JAMA Intern Med. 2014;174:1612

Kasia J. Lipska w komentarzu redakcyjnym na łamach JAMA Internal Medicine porusza zagadnienie bezpieczeństwa leczenia hipoglikemizującego cukrzycy. Hipoglikemie z nim związane są odpowiedzialne za ¼ wizyt w oddziałach pomocy doraźnej z powodu działań niepożądanych leków.

Niektóre grupy osób są szczególnie narażone na wystąpienie jatrogennej hipoglikemii. Należą do nich przede wszystkim osoby w wieku podeszłym, z wieloma chorobami, jak również przyjmujące szereg innych leków. Obserwacje powyższe stały się powodem, że w niektórych grupach chorych, zwłaszcza, gdy przewidywany okres przeżycia nie jest zbyt długi, leczenie cukrzycy do normoglikemii nie spowoduje zauważalnego efektu w zakresie prewencji powikłań cukrzycy, natomiast zwiększy ryzyko wystąpienia niekorzystnych następstw hipoglikemii m.in. upadków w wieku podeszłym.

Widoczna w ostatnich latach redukcja zapadalności na typowe dla cukrzycy późne powikłania okupiona została wzrostem częstości hipoglikemii, w tym hipoglikemii ciężkich. Nie wszystkie czynniki sprzyjające wystąpieniu hipoglikemii są znane, konieczny jest więc stały nadzór i identyfikowanie sytuacji sprzyjających hipoglikemii.

Przykładem takiego postępowania jest przytaczana przez autorkę praca Perekh i wsp. Autorzy ocenili ryzyko wystąpienia hipoglikemii w związku ze stosowaniem antybiotykoterapii u osób w wieku podeszłym leczonych pochodnymi sulfonylomocznika. Możliwe interakcje przeanalizowano dla 16 antybiotyków, a zwiększone ryzyko hipoglikemii stwierdzono dla klarytromycyny, lewofloksacyny, sulfametoksazolu/trimetoprimu, metronidazolu i ciprofloksacyny. Oszacowano, że 13% epizodów hipoglikemii u chorych przyjmujących pochodne sulfonylomocznika zależy od interakcji ze stosowanymi antybiotykami.

Badanie to jest jedynie wycinkiem problemu, gdyż znaczna część czynników i leków sprzyjających hipoglikemii pozostaje nieznana. W celu zmiany tej sytuacji odpowiednie instytucje w tym  Department of Health and Human Services zaproponowały strategię badania, raportowania, nadzoru i profilaktyki działań niepożądanych leków, w tym leków hipoglikemizujących.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Październik 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Hipoglikemia w leczeniu cukrzycy – aspekty praktyczne”