Skala Mini-Mental State Examination jako predyktor umieralności u osób starszych

Yu-Ping Su i wsp – Mini-Mental State Examination as a Predictor of Mortality among Older People Referred to Secondary Mental Healthcare LINK: PLOS One 2014;9:e105312 (dostępny pełen tekst)

Na łamach PLOS One ukazała się praca Y-Ping Su i wsp. dotycząca wartości skali Mini-Mental State Examination (MMSE) jako czynnika predykcyjnego umieralności osób starszych.

Wykazano, że zaburzenia funkcji poznawczych mogą wiązać się z wyższą śmiertelnością osób starszych, zwłaszcza pacjentów z otępieniem. U chorych z innymi zaburzeniami psychicznymi związek ten jest jednak nadal niejednoznaczny, a dowody na skuteczność interwencji – ograniczone.

Wiadomo, że depresja często współistnieje z otępieniem, a związek ten sam w sobie pogarsza rokowanie. Dostępne są także analizy sugerujące, że depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelności u osób bez otępienia.

Autorzy pracy przeanalizowali dane z dużej bazy danych (The South London and Maudsley NHS Foundation Trust Case Register) dotyczącej 1,23 miliona pacjentów. Badano związek między funkcjami poznawczymi ocenianymi przy pomocy skali MMSE a przeżyciem pacjentów od 65 roku życia, którzy w latach 2007-2010 mieli przynajmniej jeden pomiar MMSE. Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem modelu regresji Coxa z dostosowaniem do wieku, płci, rozpoznania psychiatrycznego, grupy etnicznej, statusu małżeńskiego i socjoekonomicznego.

Łącznie do analizy włączono 6704 pacjentów, z których 3368 miało rozpoznanie otępienia, a 3336 – depresję lub inną chorobę psychiczną. Wykazano, że krzywe przeżycia Kaplana-Meiera istotnie się różnią u chorych z prawidłowymi lub upośledzonymi (wynik w MMSE poniżej 25) funkcjami poznawczymi, niezależnie od rozpoznania otępienia. W grupie o niższym poziomie funkcji poznawczych dostosowany współczynnik hazardu wynosił 1,42 (95% CI 1,28-1,58) niezależnie od diagnozy.

A zatem, jak podsumowują autorzy, w przedstawionym badaniu stwierdzono związek pomiędzy zaburzeniami funkcji poznawczych ocenianymi przy pomocy skali MMSE a wzrostem umieralności u osób starszych, niezależnie od rozpoznania otępienia. Konieczne są dalsze badania wyjaśniające, czy istnieją zaburzenia związane MMSE, których rozpoznanie i leczenie może poprawić rokowanie.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Skala Mini-Mental State Examination jako predyktor umieralności u osób starszych”