Kontrowersje w klasyfikacji DSM-5: „duże zaburzenie depresyjne z objawami mieszanymi”

Xiaohua LIU, Kaida JIANG – Should major depressive disorder with mixed features beclassified as a bipolar disorder? LINK: Shanghai Arch Psychiatry. 2014;26:294 (dostępny pełen tekst)

Jak wykazano m.in. w badaniach  poprzedzających wprowadzenie podręcznika kryteriów diagnostycznych DSM-5,  występuje duża niezgodność wśród klinicystów przy stawianiu diagnozy  dużego zaburzenia depresyjnego (Major Depressive Disorder – MDD).  Jedną  z możliwych przyczyn tego zjawiska jest szeroki wachlarz funkcjonujących podtypów diagnostycznych, na podstawie których lekarze decydują o rodzaju terapii. Podtypy depresji są definiowane w różny sposób  na podstawie obrazu klinicznego lub domniemanej etiologii (depresja endogenna lub reaktywna, organiczna lub psychogenna, z pobudzeniem lub zahamowaniem, depresja lękowa, z objawami  somatycznymi, depresja atypowa itp).

W DSM-5 w rozdziale „Zaburzenia depresyjne” (depressive disorders)  znalazło się rozpoznanie „duże zaburzenie depresyjne z objawami mieszanymi” (Major Depressive Disorder With Mixed Features), gdzie objawy  mieszane   stanowią wyróżnik depresji. Kryteria epizodu depresyjnego z cechami mieszanymi obejmują występowanie co najmniej 3 z 7 objawów maniakalnych. Inne możliwe wyróżniki zaburzeń depresyjnych w DSM-5  to objawy lękowe,  cechy melancholiczne, cechy atypowe,  objawy psychotyczne objawy katatoniczne,  początek w okresie okołoporodowym, przebieg sezonowy.

Kategoria „zaburzenie depresyjne z objawami mieszanymi” zastąpiło używaną w innych klasyfikacjach depresję mieszaną (mixed depression).  Nowe rozpoznanie obejmuje rzadkie dla depresji objawy związane z manią, jak podwyższony nastrój i urojenia wielkościowe.  Diagnoza depresji mieszanej zawierała natomiast objawy częściej występujące w depresji, jak drażliwość, pobudzenie psychoruchowe i zaburzenia koncentracji.

Autor artykuły w Shanghai Archives of Psychiatry jest zdania, że kategoria „zaburzenie depresyjne z objawami mieszanymi” powinno znaleźć się w rozdziale DSM-5: „Zaburzenia nastroju dwubiegunowe i pokrewne” (bipolar and related disorders), a nie w rozdziale „Zaburzenia depresyjne”, ze  względu na charakterystykę kliniczną oraz  optymalną terapię.

Opracowane na podstawie: Internet / Październik 2014
Marcin Sokołowski

0 replies on “Kontrowersje w klasyfikacji DSM-5: „duże zaburzenie depresyjne z objawami mieszanymi””