Wspólne czynniki patofizjologiczne schizofrenii, depresji i zepołu metabolicznego

Kucerova J i wsp – The common pathophysiology underlying the metabolic syndrome, schizophrenia and depression. A review LINK: Biomed Pap Med Fac Univ Palacky . 2014 (dostępny pełen tekst)

Zaburzenia psychiczne wiążą się ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością, w dużej mierze z powodu chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, chorób układu oddechowego i zakaźnych. Szczególną uwagę wzbudza ocena zaburzeń metabolicznych w chorobach psychicznych, zwłaszcza w schizofrenii i depresji, z powodu wysokiego ryzyka występowania zespołu metabolicznego. Coraz więcej dowodów wskazuje na znaczenie zapalenia w patofizjologii  zespołu metabolicznego i zaburzeń psychicznych, w szczególności  na rolę dysregulacji układu adipokin i prozapalnych cytokin.

W USA i krajach europejskich częstość zespołu metabolicznego u pacjentów psychiatrycznych waha się miedzy 25% a 56% (w zależności od definicji) i jest o 50% większa niż w odpowiadającej wiekiem populacji bez zaburzeń psychicznych.

Zainteresowanie wspólnymi czynnikami  patofizjologicznymi znajduje odzwierciedlenie w publikacjach naukowych. Przeszukanie bazy Web of Science search dla słów kluczowych “metabolic syndrome” i “schizophrenia” daje  186 rekordów od  2002 roku, w tym  11 publikacji przeglądowych. Większość z nich dotyczy jednakże działań niepożądanych leków przeciwpsychotycznych,  a nie wspólnych przyczyn. Analogicznie  dla depresji jest  161 publikacji od 2003 roku, w tym 5 przeglądowych.

Zdaniem autorów omawianego artykułu dane z badań na modelach zwierzęcych i u ludzi wskazują, że prawdopodobna jest predyspozycja metaboliczna do wystąpienia zespołu metabolicznego u chorych zarówno na schizofrenię jak i depresję. Predyspozycję tę bardzo nasilają leki przeciwpsychotyczne. Klinicyści  obecnie zalecają badanie pacjentów psychiatrycznych pod kątem zespołu metabolicznego w celu przeciwdziałania rosnącej chorobowości i śmiertelności z przyczyn poza psychiatrycznych poprzez wczesne wdrożenie zmian stylu życia i interwencji farmakologicznych. Zwłaszcza w przypadku schizofrenii zaleca się rutynową konsultację diabetologiczną. W fazie badań są potencjalne leki przeciwzapalne nakierowane na wspólne czynniki patofizjologiczne zespołu metabolicznego i zaburzeń psychicznych.

Opracowane na podstawie: Internet / 5 grudnia 2014
Marcin Sokołowski