Wpływ migotania przedsionków i niewydolności serca na rokowanie w starszym wieku

N. Bajaj i wsp – Impact of atrial fibrillation and heart failure, independent of each other and in combination,on mortality in community-dwelling older adults. LINK: Am J Cardiol 2014;114:909

Migotanie przedsionków (AF) oraz niewydolność serca (HF) występują często u  osób w podeszłym wieku i wiążą się z niepomyślnym rokowaniem. Brak jest jednak obecnie jednoznacznej oceny wpływu każdego z tych czynników niezależnie od występowania drugiego.

W American Journal of Cardiology opublikowano wyniki badania oceniającego wpływ na rokowanie każdego z tych obciążeń, niezależnie lub w połączeniu, w odniesieniu do osób bez AF jak i bez HF . Badaniem objęto grupę 5673 osób z populacji ogólnej w wieku =>65 lat, uczestników Cardiovascular Health Study. Z tej populacji wyodrębniono 116 chorych jedynie z AF, 219 jedynie z HF, 39 zarówno z AF jak i HF (AF/HF), a u pozostałych 5263 nie potwierdzono ani AF jak i HF. Średni wiek badanej populacji wynosił 73 lata, a kobiety stanowiły 58%.

Badane grupy różniły się praktycznie wszystkimi oznaczanymi parametrami, tzn.  stylem życia, chorobami współistniejącymi, parametrami ciśnienia, a także wynikami badań laboratoryjnych. W trakcie 13 lat obserwacji w grupie bez AF i HF, w grupie AF, w grupie HF i w grupie  AF/HF zmarło odpowiednio:  43%, 66%, 74% i 85% osób.

Na podstawie analizy hazardu proporcjonalnego Coxa stwierdzono, że w porównaniu z grupą referencyjną (bez AF i HF) po uwzględnieniu wpływu wieku płci i rasy, ryzyko zgonu było wyższe odpowiednio o 36% w grupie AF, o 131% w grupie HF i o 204% w grupie AF/HF. Uwzględniając większą liczbę czynników (obciążeń) uzyskano następujące wyniki: ryzyko wyższe odpowiednio o 15%, 45% oraz 70%. Wszystkie różnice były istotne statystycznie. Podobne trendy zaobserwowano  w odniesieniu do zgonów sercowo-naczyniowych.

W podsumowaniu autorzy zauważają,  że w badanej populacji stwierdzenie AF wiązało się z gorszym rokowaniem niż u osób bez AF i HF, ale w stopniu mniejszym niż w grupie z HF . Natomiast populacja z AF/HF była niewątpliwie populacją obarczoną najbardziej niepomyślnym rokowaniem w odniesieniu do umieralności ogólnej i sercowo-naczyniowej.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / Wrzesień 2014
Tomasz Rywik

0 replies on “Wpływ migotania przedsionków i niewydolności serca na rokowanie w starszym wieku”