Analiza podgrup w badaniu Hypertension in the Very Elderly Trial

Nigel Beckett i wsp – Subgroup and per-protocol analyses from the Hypertension in the Very Elderly Trial LINK: J Hypertension 2014;32:1484

Badanie Hypertension in the Very Elderly Trial było randomizowaną, podwójnie ślepą próbą z udziałem 3845 chorych w wieku 80 i więcej lat, ze skurczowym ciśnieniem tętniczym w granicach 160–199 mm Hg i ciśnieniem rozkurczowym poniżej 110 mm Hg, rekrutowanych z Europy, Chin, Australazji i Tunezji. Aktywnym ramieniem badania było leczenie indapamidem o przedłużonym uwalnianiu w dawce 1.5 mg, ewentualnie w połączeniu z perindoprilem 2-4 mg, dla uzyskania wartości ciśnienia poniżej 150/80 mm Hg.

Badanie zakończono wcześniej z przyczyn etycznych, udowodniono bowiem (w analizie intention-to-treat), że leczenie powoduje 21% redukcję śmiertelności i 34% redukcję zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Na łamach Journal  of Hypertension przedstawiono wyniki analizy podgrup: wieku, płci, wywiadu chorób sercowo-naczyniowych oraz wyjściowych wartości skurczowego ciśnienia. Dla całkowitej śmiertelności korzyści były podobne: dla mężczyzn wskaźnik hazardu (HR) 0.82, 95% CI 0.62–1.11, dla kobiet HR 0.77, 95% CI 0.66–0.99, dla osób w wieku 80–84.9 lat HR 0.76, 95% CI 0.60–0.96, dla osób 85 letnich i starszych HR 0.87, 95% CI 0.64–1.20, dla osób z wywiadem chorób sercowo-naczyniowych HR 0.76, 95% CI 0.48–1.20, dla osób bez takiego wywiadu HR 0.81, 95% CI 0.65–0.99. Podobne rezultaty uzyskano dla różnych wartości wyjściowych ciśnienia skurczowego.

Korzystne dla zdefiniowanych podgrup były też wskaźniki śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, wskaźniki wystąpienia udarów, niewydolności serca czy zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Ze względu na bardzo nieliczną podgrupę osób 90-letnich i starszych nie udało się ustalić ostatecznie wpływu leczenia hipotensyjnego indapamidem i i perindoprilem wśród osób w bardzo zaawansowanym wieku.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / Lipiec 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Analiza podgrup w badaniu Hypertension in the Very Elderly Trial”