Wpływ obniżenia wartości ciśnienia na rokowanie: ocena wyjściowych wartości ciśnienia oraz wartości uzyskanych pod wpływem leczenia- przegląd i meta-analiza randomizowanych badań

Costas Thomopolous i wsp – Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: Effects at different baseline and achived blood pressure levels – overview and meta-analysis of randomized trials LINK: J Hypertension 2014;32:2296

W Journal of Hypertension opublikowano przegląd i meta-analizę danych na temat wpływu wyjściowych wartości ciśnienia oraz wartości osiągniętych za pomocą leczenia na rokowanie. Analizie poddano 68 randomizowanych kontrolowanych placebo badań (RCTs).

Pacjenci wcześniej nieleczeni hipotensyjnie byli stratyfikowani zależnie od wyjściowych wartości ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) zgodnie z zaleceniami ESH-ESC (stopień 1 – SBP 140-159 mm Hg lub DBP 90-99 mm Hg; stopień 2 – SBP 160-179 mm Hg lub DBP 100-109 mm Hg; stopień 3 – SBP co najmniej 180 mm Hg lub DBP co najmniej 110 mm Hg).

Wykazano zmniejszenie niekorzystnych zdarzeń niezależnie od wyjściowego stopnia nadciśnienia. Analiza ograniczona do RCTs w 1 stopniu nadciśnienia pacjentów z niskim do umiarkowanego ryzykiem wykazała istotne zmniejszenie ryzyka (standaryzowany wskaźnik ryzyka [RR]: udaru 0.33 [0.11-0.98], zdarzenia wieńcowego 0.68 [0.48-0.95], zgonu 0.53 [0.35-0.80]). Standaryzowany RR odnosi się do zmiany SBP/DBP o 10/5 mm Hg.

Względne i bezwzględne wskaźniki redukcji niekorzystnych zdarzeń były istotne dla wartości osiągniętych SBP (punktów odcięcia) w zakresie 140 mm Hg i 150 mm Hg. Dla wartości poniżej 130 mm Hg jedynie wskaźniki wystąpienia udaru i ogólnej śmiertelności były istotnie niższe.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że obniżanie wartości ciśnienia < 140/90 mm Hg jest korzystne nawet u pacjentów z nadciśnieniem 1 stopnia i niskim do umiarkowanego ryzykiem. Obniżanie ciśnienia < 130/80 mm Hg jest bezpieczne, ale przynosi korzyść jedynie w zakresie redukcji udarów.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / Grudzień 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wpływ obniżenia wartości ciśnienia na rokowanie: ocena wyjściowych wartości ciśnienia oraz wartości uzyskanych pod wpływem leczenia- przegląd i meta-analiza randomizowanych badań”