Wskaźniki śmiertelności wśród osób w starszym wieku z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

Osvaldo P. Almeida i wsp – Mortality among People with Severe Mental Disorders Who Reach Old Age: A Longitudinal Study of a Community-Representative Sample of 37892 Men LINK: PLoS One. 2014 e111882 (dostępny pełen tekst)

Poważne choroby psychiczne to jedne z głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie. Częstość ich  występowania zmniejsza się z wiekiem, prawdopodobnie z powodu przedwczesnych zgonów. Niejasne jest jednak, czy osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, które osiągną starszy wiek, w dalszym ciągu mają niższą średnią długość życia niż ich rówieśnicy  bez zaburzeń psychicznych i czy  przyczyny zgonów różnią się miedzy tymi grupami.

Autorzy omawianej pracy przeprowadzili kohortowe badanie reprezentatywnej próby   37892 australijskich mężczyzn w wieku 65-85 lat w latach 1996-1998.  Występowanie w ciągu całego życia spektrum schizofrenii, choroby dwubiegunowej, zaburzeń depresyjnych i zaburzeń  psychotycznych spowodowanych używaniem alkoholu zostało ustalone na podstawie dokumentacji lekarskiej.  Subpopulacja  12136 osób wyraziła zgodę na przeprowadzenie bezpośrednich wywiadów na temat czynników  socjodemograficznych, stylu życia oraz danych klinicznych. Informacje na temat przyczyn śmierci zostały uzyskane z australijskiego rejestru zgonów.

Częstość występowania spektrum schizofrenii, choroby dwubiegunowej, zaburzeń depresyjnych i zaburzeń  psychotycznych spowodowanych używaniem alkoholu wynosiła odpowiednio:  1,2%, 0,3%, 2,5% i 1,8%. Ryzyko zgonu mężczyzn z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi było zwiększone  2,3 krotnie, a średnia długość życia mniejsza  o 3 lata. Wskaźniki śmiertelności zwiększały y się wraz z wiekiem, a różnica między mężczyznami z zaburzeniami i bez   poważnych zaburzeń psychicznych nie zmniejszała się z wiekiem. Choroby układu krążenia i rak były najczęstszymi przyczynami śmierci. Zwiększona  śmiertelność związana z poważnymi zaburzeniami psychicznymi nie mogła być w pełni wytłumaczona ocenianymi czynnikami socjodemograficznmi, stylem życia lub zmiennymi klinicznymi.

Zdaniem autorów zwiększona  śmiertelność związana z poważnymi zaburzeniami psychicznymi utrzymuje się w starszym wieku, a przyczyny śmierci młodszych i starszych osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi są podobne. Niezdrowy styl życia, niedostateczny dostęp do opieki medycznej, niestosowanie się do zaleceń oraz większe nasilenie chorób współistniejących  mogą przyczyniać się do zwiększonej umieralności. W przeciwieństwie do młodszych osób,  większość osób starszych   odwiedza lekarza podstawowej opieki co najmniej raz w roku, stwarzając pracownikom służby zdrowia możliwość interwencji w celu ograniczenia szkód związanych z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Opracowane na podstawie: Internet / 31 października 2014
Marcin Sokołowski

0 replies on “Wskaźniki śmiertelności wśród osób w starszym wieku z poważnymi zaburzeniami psychicznymi”