Sposób informowania a przekonanie o skuteczności planowych przezskórnych interwencji na tętnicach wieńcowych

Michael B. Rothberg i wsp – The Effect of Information Presentation on Beliefs About the Benefits of Elective Percutaneous Coronary Intervention LINK: JAMA Intern Med. 2014;174:1623

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazało się badanie, w którym oceniano zależność pomiędzy sposobem informowania pacjenta a przekonaniem o skuteczności planowych przezskórnych interwencji na tętnicach wieńcowych.

We wstępie jego autorzy przypominają, że przekonania chorych na temat skuteczności przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych były już badane. Wykazano w nich, że pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową są w większości przekonani, że zabieg PCI zmniejszy u nich ryzyko zawału serca lub zgonu. Publikacja wyników badania  COURAGE  nie wydała się znacząco zmienić tego przekonania. Nie wiadomo w jakim stopniu sposób przedstawienia korzyści i ryzyka zabiegów PCI wpływa na decyzje chorych.

Badacze postanowili zatem ocenić wpływ 3 hipotetycznych scenariuszy na przekonania potencjalnych chorych i ich ewentualne decyzje. Badaniem objęto osoby w wieku 50 i więcej lat z populacji ogólnej, uczestników rekrutując za pośrednictwem Internetu. Badanym przedstawiono 3 scenariusze, zgodnie z którymi u każdego z nich zaczęły występować dolegliwości wieńcowe i z tego powodu zostali skierowani do kardiologa. Ten z kolei udzielił informacji zgodnie z jednym z 3 wariantów: w scenariuszu pierwszym chorzy nie otrzymali informacji o wpływie PCI na występowanie zawałów serca; w drugim chorych informowano, że PCI nie wpłynie a ryzyko zawału serca a w trzecim powiedziano im dlaczego PCI na ryzyko takie nie wpłynie. Badani mieli na tej podstawie współdecydować o hipotetycznym leczeniu.

Badanie ankietowe ukończyło łącznie 1257 uczestników (90.0%) a 54.5% z nich wybrało PCI. W porównaniu z osobami, które otrzymały pełne wyjaśnienie, osoby nie otrzymujące informacji najczęściej wierzyły, że PCI zapobiega zawałom serca (odpowiednio 71.0% vs 38.7% vs 30.6%, P < .001), najczęściej wybierały PCI (odpowiednio  69.4% vs 48.7% vs 45.7%,P < .001), oraz najrzadziej wyrażały zgodę na samo leczenie zachowawcze (odpowiednio 83.1%vs 87.4% vs 92.3%, P < .001). W całej próbie decyzja o wykonaniu PCI silnie korelowała z przekonaniem o zapobiegawczej roli zabiegu (iloraz szans 5.82 [95%CI, 4.13-8.26]) oraz poczuciem, że wykonanie zabiegu zmniejszy obawy o dalsze losy pacjenta (iloraz szans, 5.36 [95%CI, 3.87-7.45]), ale nie ze stopniem w jakim dolegliwości ograniczały codzienne funkcjonowanie.

A zatem, jak podsumowują autorzy, w stabilnej chorobie wieńcowej większość osób zakłada, że PCI zapobiega zawałom serca MI i z tego powodu decydują się na interwencję. Informacje dotyczące rzeczywistych wyników zabiegów zmieniają decyzje dużej części chorych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Październik 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Sposób informowania a przekonanie o skuteczności planowych przezskórnych interwencji na tętnicach wieńcowych”