Zapadalność i śmiertelność z powodu udarów mózgu w Stanach Zjednoczonych w latach 1987 do 2011

Silvia Koton i wsp – Stroke Incidence and Mortality Trends in US Communities, 1987 to 2011 LINK: JAMA 2014;312:259

W ostatnich latach opublikowano wiele danych na temat zmniejszającej się zapadalności na udar mózgu. Nie ma jednak zgodności co do tego,. czy zmiany te dotyczą w takim samym stopniu kobiet i mężczyzn, ludzi rasy białej i czarnej, jak również czy dotyczą też wskaźników zgonów z powodu udarów.

W Journal of American  Medical Association opublikowano wyniki analiz kohorty Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) na przestrzeni lat 1987-2011. W prospektywnej ocenie wzięło udział  14 357 osób (282 097 osobo-lat) z 4 społeczności w Stanach Zjednoczonych. Dane były zbierane w trakcie wizyt bezpośrednich, rozmów telefonicznych, przez internet, na podstawie szpitalnych lokalnych baz danych oraz krajowego rejestru zgonów.

Do 31 grudnia 2011 roku udar odnotowano  u 1051 (7%) badanych, z czego w 929 przypadkach był to udar niedokrwienny, w 140 krwotoczny, zaś w 18 przypadkach jeden i drugi.  Zapadalność łączna wyniosła więc 3.73 (95% CI, 3.51-3.96) na 1000 osobo-lat, zapadalność na udar niedokrwienny 3.29 (95% CI, 3.08-3.50) na 1000 osobo-lat, a na krwotoczny 0.49 (95% CI, 0.41-0.57) na 1000 osobo-lat.

Odnotowano spadek zapadalności zarówno u ludzi rasy białej jak i czarnej (całkowity spadek o 0.93 na 1000 osobo-lat w okresie 10 lat). Spadek zapadalności był widoczny wśród osób w wieku 65 lat lub starszych (całkowity spadek o 1.35 na 1000 osobo-lat w okresie 10 lat), nie dotyczył zaś osób młodszych (całkowity spadek o 0.09 na 1000 osobo-lat w okresie 10 lat) (P = .02 dla interakcji). Tendencja spadkowa była w podobny sposób widoczna dla obu płci.

Wśród osób z udarem zmarło do końca 2011 roku 614 (58%) osób, częściej w przypadku incydentu krwotocznego (68%) niż niedokrwiennego (57%). Śmiertelność  zmalała (całkowity spadek o 8.09 na 100 udarów w czasie 10 lat), co dokonało się głównie za sprawą zmniejszenia śmiertelności osób młodszych (<65 roku życia) (całkowity spadek o 14.19 na 100 udarów w czasie 10 lat) i była podobna dla obu płci oraz u rasy białej i czarnej.

W dyskusji autorzy podkreślają, że poprawę wskaźników śmiertelności z powodu udarów odnotowano także w pracach pochodzących z Europy, Nowej Zelandii, Zachodniej Australii i Japonii.

Opracowane na podstawie: JAMA / 16 lipca 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Zapadalność i śmiertelność z powodu udarów mózgu w Stanach Zjednoczonych w latach 1987 do 2011”