Kliniczne predyktory pełnej remisji w leczeniu depresji

Mei-Yu Yeh i wsp – Clinical predictors associated with full remission versus episode of majordepressive disorder outpatients: The experience at a teaching hospital in Taiwan LINK: BMC Psychiatry 2014, 14:273 (dostępny pełen tekst)

Uzyskanie remisji w leczeniu dużego epizodu depresji  oznacza, że u pacjenta praktycznie objawy ustąpiły i powrócił on do normalnego poziomu funkcjonowania psychospołecznego. Stan remisji wiąże się także ze zmniejszenie ryzyka  nawrotu w czasie trwania fazy chorobowej (relapse) oraz nawrotu nowej fazy chorobowej (recurrence). Według jednego z ostatnich badań z Hiszpanii, pełna remisja przy leczeniu przeciwdepresyjnym występowała po 6 miesiącach u 26% pacjentów.

Do omawianego badania  włączono 160 pacjentów z epizodem dużej depresji  leczonych ambulatoryjnie w ośrodku psychiatrycznym w Tajwanie, u  78 pacjentów przeprowadzono pełną, dwumiesięczną obserwację.

W badaniu za brak objawów depresji  uznawano punktację w skali Hamiltona (HAM-D) <=7,  wynik 8-15 oznaczał częściowe objawy,  a >= 15 pełne objawy epizodu depresji. Odpowiadało to kolejno całkowitej remisji, częściowej remisji oraz  utrzymywaniu się epizodu depresji.

Spośród 78 pacjentów, którzy ukończyli badanie, 21 (26,9%) osiągnęło pełną remisję, u 35 (44,9%) doszło do częściowej remisji a 22 (28,2%) w dalszym ciągu miało  objawy dużego epizodu depresji. Osoby z pełną remisją były starsze (p = 0.03), wykazywały wyjściowo lepsze funkcjonowanie psychospołeczne (p < 0.001), miały bardziej pozytywne oczekiwania dotyczące leczenia przeciwdepresyjnego (p = 0.03),  większe  przekonanie o własnej skuteczności (self-efficacy, p = 0.001), oraz niższy stopień neurotyzmu  (p = 0.003), w porównaniu do osób z utrzymującym się epizodem depresji .

Autorzy badania podkreślają  znaczenie wzmacniania funkcjonowania psychospołecznego pacjentów  oraz ich przekonania o własnej skuteczności w procesie leczenia dużego epizodu depresji.

Opracowane na podstawie: Internet / 24 września 2014
Marcin Sokołowski

0 replies on “Kliniczne predyktory pełnej remisji w leczeniu depresji”