Statyny a aktywność fizyczna starszych mężczyzn. Badanie Osteoporotic Fractures in Men Study

David SH Lee i wsp – Statins and physical activity in older men. The Osteoporotic Fractures in Men Study LINK: JAMA Intern Med. 2014;174:1263

W JAMA Internal Medicine ukazała się analiza wpływu statyn na aktywność fizyczną w ogólnej populacji mężczyzn w wieku 65 lat i starszych. Dane zaczerpnięto z dużego obserwacyjnego, wieloośrodkowego badania Osteoporotic Fractures in Men Study(MrOS).

Wyjściowo wśród  4137 uczestników niemal 1/4 (n = 989) przyjmowała statyny, a 76% (n = 3148) nie stosowało tych leków. Skorygowana różnica w wyjściowej punktacji w skali samooceny aktywności fizycznej (Physical Activity Scale for the Elderly [PASE]) była o 5,8 punktu wyższa u mężczyzn nieprzyjmujących statyn (95% CI, 0.7 – 10.9 punktu).

W obserwacji długoterminowej analizowano dane 3039 uczestników  (727 [24%] stale przyjmowało statynę, 845 [28%] rozpoczęło przyjmowanie leku w trakcie obserwacji i 1467 [48%] nie przyjmowało statyny). Punktacja PASE malała średnio o 2.5 punktu (95% CI, 2.0 – 3.0) na rok wśród nieprzyjmujących statyny i o 2.8 punktu (2.1 – 3.5) na rok wśród leczonych statyną (różnica 0.3 punktu [−0.5 – 1.0] nieznamienna statystycznie). Wśród osób, które rozpoczęły przyjmowanie statyny z każdym rokiem punktacja PASE spadała szybciej w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały statyn (różnica 0.9 punktu [95%CI, 0.1 – 1.7] ).

Łącznie  3071 mężczyzn miało wykonany adekwatny pomiar akcelerometryczny dla oceny średniego wydatku energetycznego mierzonego w METs (kcal/kg/h) oraz czasu poświęconego wysiłkom o różnym natężeniu, 1542 (50%) z nich było leczonych statyną. Osoby przyjmujące statynę  wydatkowały średnio mniej energii (o 0.03 [95%CI, 0.02-0.04] METs mniej), mniej czasu poświęcały na umiarkowany wysiłek fizyczny (o 5.4 minuty/dobę mniej [95%CI, 1.9-8.8]), mniej na wysiłek forsowny (o 0.6 minuty/dobę mniej [95%CI, 0.1-1.1]), więcej czasu poświęcając na siedzący tryb życia (o 7.6 minut/dobę [95%CI, 2.6-12.4]). Stosowanie statyn było związane z mniejszą aktywnością fizyczną mężczyzn, także po uwzględnieniu wywiadu medycznego i innych mogących mieć wpływ na aktywność fizyczną czynników.

Zdaniem autorów możliwą przyczyną opisanej obserwacji mogą być bóle mięśniowe i zmęczenie mięśni związane ze stosowaniem statyn. W podsumowaniu autorzy podkreślają, że kliniczne znaczenie tych obserwacji wymaga dalszych badań.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Sierpień 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Statyny a aktywność fizyczna starszych mężczyzn. Badanie Osteoporotic Fractures in Men Study”