Indapamid i amlodypina w tabletce złożonej w terapii nadciśnienia – wyniki badania EFFICIENT

W. Milano, M. De Rosa, L. Milano, A. Riccio, B. Sanseverino i A. Capasso – Blood Pressure Control with a Single-Pill Combination of Indapamide Sustained-Release and Amlodipine in Patients with Hypertension: The EFFICIENT Study LINK: Plos one 2014;9:e92955 (dostępny pełen tekst)

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego pozostają nadal jednym z najważniejszych czynników ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego, a obniżenie wartości ciśnienia poprawia rokowanie. Uprzednio wykazano, że stosowanie połączenia dwóch leków podawanych oddzielnie,  w zwiększanych stopniowo dawkach, może być mniej skuteczne niż włączenie połączenia dwóch leków w jednej tabletce na początku terapii.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie wytycznymi, rozpoczynanie terapii od stosowania leku złożonego jest zalecane u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, uszkodzeniem narządowym lub u chorych ze stopniem 2 lub 3 nadciśnienia tętniczego (NT). Stosowanie leku złożonego jest lepiej tolerowane przez chorych niż kilku preparatów stosowanych oddzielnie.

Leki blokujące kanały wapniowe oraz leki moczopędne to preparaty o największej skuteczności w redukcji ciśnienia skurczowego. Ostatnio opublikowanego wyniki badania EFFICIENT ((EFfects of a FIxed Combination of Indapamide sustained-release with amlodipine on blood prEssure iN hyperTension ), którego celem  była ocena skuteczności leku złożonego z amlodypiny i inadapamidu w postaci SR w odniesieniu do obniżenia wartości ciśnienia, kontroli ciśnienia tętniczego, a także objawów ubocznych.

Do badania włączono chorych z niezadowalającą kontrolą ciśnienia (>140/90 mm Hg) w trakcie terapii amlodypiną lub z nieleczonym dotychczas  nadciśnieniem tętniczym w stopniu 2 lub 3 (>160/100 mm Hg). Było to badanie 4 fazy. Każdy z chorych otrzymał lek złożony składający się z indapamidu SR 1,5 mg oraz amlodypiny 5 mg, który podawano przez 45 dni. Głównymi punktami końcowymi badania była: średnia zmiana wartości ciśnienia w trakcie terapii, wyrażona jako różnica wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w dniu 0 oraz w 45 dniu obserwacji. Odsetek pacjentów osiągających zadawalająca kontrolę ciśnienia (BP <140/90 mm Hg) był punktem drugorzędowym. Dodatkowo,oceniano także bezpieczeństwo i tolerancję terapii.

Do badania włączono 196 osób, średni wiek uczestników badania wynosił 52 lata, 51% stanowiły kobiety, a średnie wyjściowe wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego to 160  mm Hg i 98 mm Hg. Odsetek osób w 2 i 3 stopniu NT wynosił 65%. Po 45 dniach leczenia stwierdzono obniżenie zarówno ciśnienia skurczowego (o 28,5 mm Hg) jaki i rozkurczowego (15, mm Hg). Zadowalającą kontrolę wartości ciśnienia zaobserwowano u 85% chorych. Objawy uboczne stwierdzono jedynie u 2% osób, a praktycznie wszyscy pacjenci przyjmowali leki zgodnie  zaleceniami (99%).

W podsumowaniu autorzy pracy stwierdzają, że stosowanie leku złożonego (połączenia dwóch leków w jednej tabletce) składającego się z amlodypiny i indapmaidu, w grupie pacjentów ze złą kontrolą ciśnienia podczas monoterapii lub u chorych z zaawansowaną postacią NT (stopień 2 lub 3) charakteryzuje się wysoką skutecznością hipotensyjną i dobrą tolerancją.

Opracowane na podstawie: Internet / 8 kwietnia 2014
Tomasz Rywik

0 replies on “Indapamid i amlodypina w tabletce złożonej w terapii nadciśnienia – wyniki badania EFFICIENT”