BNP czy NT-proBNP jako czynnik predykcyjny zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych ze stabilną chorobą wieńcową – wyniki badania Heart and Soul

Mishra R. i wsp – B-type Natriuretic Peptides for the Prediction of Cardiovascular Events in Patients With Stable Coronary Heart Disease: The Heart and Soul Study LINK: J Am Heart Assoc. 2014;3:e000907 (dostępny pełen tekst)

BNP i NT-proBNP są hormonami wydzielanymi przez miokardium. Oba te peptydy są czynnikami predykcyjnymi zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z niewydolnością serca, chorobą wieńcową i po OZW. Nie ustalono dotychczas, który z opisywanych biomarkerów lepiej pozwala ocenić ryzyko tych zdarzeń.

W Journal of American Heart Association ukazało się badanie kliniczne, którego autorzy w  dużej grupie chorych porównali przydatność BNP i NT-proBNP w predykcji zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Analizie poddano 983 chorych ze stabilną chorobą wieńcową, u których porównywano stężenie BNP i NT-proBNP w surowicy krwi, oraz czas do hospitalizacji z powodu niewydolności serca, ryzyko zawału serca, udaru, TIA, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych a także poważnych zdarzeń kardiologicznych łącznie (MACE). Średni okres obserwacji wyniósł 6,5+/-3,3 roku.

Autorzy dowiedli, że podwyższone stężenie zarówno BNP jak i NT-proBNP u analizowanych chorych wiązało się ze zwiększonym ryzykiem MACE (współczynnik ryzyka dla BNP wyniósł 1,58; 95% CI: 1,32 – 1,89, a dla NT-proBNP 1,84; 95% CI 1,52-2,24). Stężenia obu biomarkerów wykazywały silną korelację między sobą. Po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej uznanych czynników ryzyka (wiek, poziom cholesterolu, nadciśnienie, cukrzyca, palenie tytoniu, BMI, czynność nerek) udowodniono, że NT-proBNP wykazuje lepszą korelację z MACE niż BNP. O ile oba peptydy wykazywały korelację z długością hospitalizacji z powodu niewydolności serca, a także ryzykiem pojedynczych zdarzeń sercowo-naczyniowych, to tylko chorzy z NT-proBNP powyżej 460pg/ml (4 kwartyl w analizie) mieli podwyższone ryzyko zdarzeń mózgowych (udar/TIA).

Autorzy podkreślili, że choć oba peptydy są dobrymi predyktorami MACE, to NT-proBNP wykazuje lepszą korelację przy szczegółowej analizie statystycznej i uwzględnieniu innych czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Internet / Sierpień 2014
Łukasz Jankowski

0 replies on “BNP czy NT-proBNP jako czynnik predykcyjny zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych ze stabilną chorobą wieńcową – wyniki badania Heart and Soul”