Ryzyko zgonu w ciągu trzydziestu dni po zabiegu związane z niekontynuowaniem przyjmowania inhibitorów konwertazy angiotensyny

Seshadri C. Mudumbai i wsp – Thirty-Day Mortality Risk Associated With the Postoperative Nonresumption of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors: A Retrospective Study of the Veterans Affairs Healthcare System LINK: J Hosp Med 2014;9:289

Zalecenia okołooperacyjne dotyczące przyjmowanych leków wymagają szczególnej uwagi, ponieważ pacjenci, zwłaszcza starsi, mogą otrzymywać wiele leków z powodu przewlekłych lub ostrych chorób. Chorzy zwykle są przyjmowani na oddziały chirurgiczne w stanie stabilnym internistycznie, wynikającym z prawidłowo dobranych leków, więc zaprzestanie ich  kontynuowania może powodować powikłania. Wiadomo, że nieprzyjmowanie beta-blokerów po operacji wiązało się ze wzrostem długoterminowego ryzyka zgonu. Niewiele wiadomo natomiast na temat kontynuacji przyjmowania po zabiegu inhibitorów konwertazy angiotensyny (angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACE-Is).

Na łamach Journal of Hospital Medicine ukazała się praca Seshadri C. Mudumbai dotycząca ryzyka zgonu związanego z niekontynuowaniem terapii ACE-Is w ciągu trzydziestu dni po poważnym zabiegu chirurgicznym (major surgery).   Do analizy włączono 240 978 pacjentów przyjętych  do szpitali Veterans Affairs Healthcare System. Chorzy w czasie do 180 dni przed zabiegiem przynajmniej trzykrotnie otrzymali receptę na ACE-Is (benazepril, kaptopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril i ramipril). Pacjenci byli operowani w latach 1999-2012. Chorych podzielono w zależności od czasu pooperacyjnego powrotu do przyjmowania ACE-I na dwie grupy: dni od 0 do 14 i od 15 do 30. Oceniono związek pomiędzy 30-dniową śmiertelnością a nieprzyjmowaniem ACE-Is do 14 dni po zabiegu stosując model regresji proporcjonalnego hazardu, dostosowany do czynników ryzyka ze strony pacjenta i szpitala.

Wykazano, że 25% badanych nie powróciło do stosowania ACE-Is w ciągu 14 dni po zabiegu. Był  to niezależny czynnik zwiększający 30-dniową śmiertelność (HR: 3,44; 95% przedział ufności: 3.30-3.60, p<0.001). Po wykluczeniu pacjentów, którzy zmarli w ciągu dwóch dni po zabiegu i nie przyjmowali żadnych doustnych leków do 14 dnia, niekontynuowanie przyjmowania ACE-Is było związane z 88% wzrostem ryzyka zgonu w ciągu 30 dni po zabiegu. Wzrost ryzyka był notowany także u pacjentów mniej obciążonych chorobami przewlekłymi oraz u tych, którzy nie doświadczyli większych powikłań.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że niekontynuowanie przyjmowania ACE-I po zabiegu operacyjnym w badanej grupie było częste i wiązało się ze wzrostem śmiertelności. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na konieczność kontynuacji po zabiegu leków przewlekle przyjmowanych przez pacjentów przed zabiegiem, w tym ACE-Is.

Opracowane na podstawie: Internet / Maj 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Ryzyko zgonu w ciągu trzydziestu dni po zabiegu związane z niekontynuowaniem przyjmowania inhibitorów konwertazy angiotensyny”