Czy inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptorów angiotensyny II mogą zmniejszać ryzyko nowotworu?

S.J. Mann i P.J. Christos – ACE inhibitors and ARBs: do they reduce the risk of cancer? LINK: J Clin Hyperten 2014:16:6 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Journal of Clinical Hypertension w jednym z komentarzy redakcyjnych omówiono potencjalną rolę inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptorów angiotensyny II – leków powszechnie stosowanych w kardiologii – w prewencji nowotworów.

Omawiane leki mogą mieć w tym zakresie szczególną pozycję, wynikającą z relacji patofizjologicznych między procesem rozwoju i ekspansji nowotworu a tworzeniem się nowych naczyń. Jednym z czynników, który sprzyjałby tworzeniu naczyń w procesie onkogenezy jest angiotensyna II i odpowiadające jej receptory dla angiotensyny. Hamowanie nowotworzenia naczyń poprzez blokowanie wytwarzania angiotensyny II lub jej oddziaływania na receptory mogłoby ograniczyć szansę rozwoju nowotworu.

Właśnie takie wnioski sugeruje retrospektywne badanie, przytaczane przez autorów komentarza, w którym porównano  dwie populacje chorych z nadciśnieniem tętniczym leczonych inhibitorami ACE lub blokerami receptorów angiotensyny II z grupą, która była leczona innymi grupami leków. Okazało się, że stosowanie  inhibitorów ACE wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej o 50%, a blokerów receptorów angiotensyny II o 20%.

Autorzy komentarza przedstawiają szereg wątpliwości metodologicznych. Większość z argumentów dotyczy nie uwzględnionych w analizie statystycznej różnic pomiędzy porównywanymi grupami. Ich zdaniem różnice te nie mogły być w pełni zniwelowane mimo zastosowania analizy typu „propensity score matching”. Ponadto, przeprowadzone ostatnio badania i meta-analizy nie wykazały związku między omawianymi lekami  a ryzykiem nowotworu lub nawet mogą sugerować zwiększone ryzyko nowotworu w przypadku blokerów receptorów angiotensyny II.

Wyniki omawianej retrospektywnej analizy  wymagają zatem potwierdzenia w kolejnych badaniach.

Opracowane na podstawie: Internet / Styczeń 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Czy inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptorów angiotensyny II mogą zmniejszać ryzyko nowotworu?”