Użyteczność agomelatyny w leczeniu zespołu lęku uogólnionego

D.J. Stein i wsp – Agomelatine in generalized anxiety disorder: an active comparator and placebo-controlled study LINK: J Clin Psychiatry 2014:e1

Farmakologiczne metody leczenia wielu zaburzeń psychicznych podlegają stałym modyfikacjom w miarę rozwoju wiedzy o funkcjonowaniu neuroprzekaźników. Nowo wprowadzany lek wymaga potwierdzenia skuteczności wobec placebo, ale również wobec innych leków stosowanych standardowo.

Agomelatyna, poprzez wpływ na receptory serotoninowe i receptory dla melatoniny działa przeciwdepresyjnie, a także wykazuje działania przeciwlękowe. Czy agomelatyna może być efektywnie zastosowana w terapii zespołu lęku uogólnionego? Wiele wstępnych danych wskazuje na jej skuteczność w tym zakresie.

W celu rozstrzygnięcia tego problemu zaplanowano międzynarodowe wieloośrodkowe badanie, w którym osoby z zespołem lęku uogólnionego randomizowano do 3 ramion terapii: agomelatyny, placebo lub escilatopramu. Wyniki opublikowano na łamach Journal of Clinical Psychiatry. W próbie klinicznej trwającej 12 tygodni, do każdej z grup randomizowano po około 130-140 osób. Natężenie lęku na początku badania i w trakcie jego trwania oszacowywano na podstawie skali HARS- Hamilton Anxiety Rating Scale. Po zaplanowanym okresie obserwacji agomelatyna w porównaniu do placebo zmniejszała natężenie zaburzeń lękowych w skali HARS o 4-5 punktów, podobnie jak czynił to escitalopram.

Dla agomelatyny odpowiedź na leczenie uzyskano u 65,6%, dla escilatopramu u 65,6%, w przypadku placebo u 36,6% badanych. Odsetki remisji wyniosły odpowiednio 36,4%, 28,7% i 20,5%. Istotne korzyści z leczenia agomelatyną uzyskano również w grupie najciężej chorych. W analizach cząstkowych wykazano, że poprawie uległy nie tylko objawy psychiczne, ale również somatyczne oraz wskaźniki funkcjonowania społecznego.  Agomelatynę charakteryzował szczególnie korzystny wpływ na jakość snu. Korzyści z terapii agomelatyną i escitalopramem osiągnięto przy częstości działań niepożądanych zbliżonych do placebo.

Zdaniem autorów, na podstawie uzyskanych wyników, agomelatyna może stanowić w przyszłości alternatywę w leczeniu zespołu lęku uogólnionego w stosunku do aktualnie uznanych terapii.

Opracowane na podstawie: Internet / kwiecień 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Użyteczność agomelatyny w leczeniu zespołu lęku uogólnionego”