Nadmierna śmiertelność spowodowana chorobami układu sercowo-naczyniowego i nowotworami u dorosłych pacjentów z cukrzycą: badanie kohortowe ENTRED 2001-2006

I. Romon, i wsp – The excess mortality related to cardiovascular diseases and cancer among adults pharmacologically treated for diabetesu2014the 2001u20132006 ENTRED cohort LINK: Diabet Med. 2014

Cukrzyca jest rosnącym problemem zdrowotnym na świecie, powodującym poważne ostre i przewlekłe powikłania. Szacuje się, że wskaźniki śmiertelności są nawet o około 80% wyższe w populacji osób z cukrzycą w porównaniu z populacją ogólną. Zjawisko to jest spowodowane przede wszystkim powikłaniami sercowo-naczyniowymi cukrzycy, w mniejszym zaś stopniu innymi, takimi jak choroba nerek, choroby układu nerwowego, nowotwory, schorzenia wątroby i przewodu pokarmowego, choroby infekcyjne, psychiczne oraz zewnętrzne przyczyny zgonów.

Celem przedstawianego badania było porównanie 5-letniej śmiertelności wśród dorosłych pacjentów leczonych farmakologicznie z powodu cukrzycy ze śmiertelnością dla reszty populacji dorosłych we Francji. Wtórny punkt końcowy analizy obejmował ustalenie czynników związanych ze śmiertelnością ogółem oraz oszacowanie częstości nieraportowania cukrzycy w kartach zgonu pacjentów leczonych uprzednio z tego powodu.  W 2001 roku z bazy danych Narodowego Systemu Ubezpieczenia  Zdrowotnego, obejmującego około 70% pracowników i ich rodzin we Francji, losowo wybrano 10 000 dorosłych leczonych z powodu cukrzycy. W ciągu 5 lat obserwacji (2001-2006) zmarło 1388 osób z cukrzycą (15% całej kohorty, 32,4/1000 pacjentolat).

W porównaniu z populacją ogólną we Francji stwierdzono nadmierną śmiertelność wśród obu płci z cukrzycą [wystandaryzowany współczynnik śmiertelności 1,45 (1,37–1,52)], zmniejszającą się z wiekiem [1,96 u osób < 60 lat; 1,32 u osób > 80lat].

Zwiększona śmiertelność była związana  u obu płci z: nadciśnieniem tętniczym [2,90 (2,50–3,33)], chorobą niedokrwienną serca [2,19 (1,93–2,48)], chorobą naczyń mózgowych [1,76 (1,52–2,03)], niewydolnością nerek [2,14 (1,77–2,56)], niewydolnością wątroby [2,17 (1,52–3,00)], a ponadto posocznicą wśród mężczyzn z cukrzycą [1,56 (1,15–2,09)]. Zarejestrowano także związek pomiędzy cukrzycą a śmiertelnością spowodowaną nowotworami: wątroby u mężczyzn [3,00 (2,10–4,15)]; trzustki u kobiet [3,22 (1,94–5,03)] oraz jelita grubego i odbytnicy u obu płci [1,66 (1,28–2,12)]. Takiej relacji nie obserwowano dla innych typów nowotworów (raka piersi, płuc oraz żołądka).

Cukrzyca jako wyjściowa przyczyna zgonu została zamieszczona w 35% kart zgonów pacjentów z cukrzycą, częściej w przypadku pacjentów leczonych insuliną oraz zmarłych w domu. Ten niski odsetek można tłumaczyć innymi dominującymi schorzeniami lub współistnieniem wielu chorób u osób starszych oraz postrzeganiem cukrzycy przez lekarzy wystawiających karty zgonu bardziej jako czynnik ryzyka niż choroba powodująca zgon.

Podsumowując, dorośli leczeni farmakologicznie z powodu cukrzycy charakteryzują się zwiększonym o 45% ryzykiem zgonu w ciągu 5 lat, wynikającym głównie z powikłań sercowo-naczyniowych. Obserwacja ta jeszcze bardziej podkreśla potrzebę prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą. Zwiększone ryzyko zgonu z powodu nowotworów zwraca natomiast uwagę na związek pomiędzy cukrzycą a występowaniem nowotworów i konieczność poprawy w zakresie badań przesiewowych w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 7 kwietnia 2014
Ewa Kowalik