Częstość rytmu serca przy wypisie ze szpitala a śmiertelność i ponowne hospitalizacje u pacjentów z niewydolnością serca

Marlena V. Habal i wsp – Association of Heart Rate at Hospital Discharge With Mortality and Hospitalizations in Patients WithHeart Failure LINK: Circ Heart Fail 2014;7:12

W Circulation Heart Failure ukazały się wyniki kohortowego badania na temat rokowniczej wartości częstości rytmu (heart rate, HR) serca przy wypisie ze szpitala wśród pacjentów z niewydolnością serca (NS). Grupę badaną stanowiło 9097 chorych hospitalizowanych z rozpoznaniem NS. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były 30-dniowa i 1-roczna śmiertelność ogólna, zaś wtórnymi śmiertelność sercowo-naczyniowa, ponowne hospitalizacje z powodu NS, choroby wieńcowej i chorób sercowo-naczyniowych. Zależnie od częstości rytmu wyodrębniono następujące podgrupy pacjentów:  HR 40 do 60 (n=1333), 61 do 70 (n=2170), 71 do 80 (n=2631), 81 do 90 (n=1700) oraz >90 uderzeń/min (n=1263).

Autorzy wykazali istotny wzrost 30-dniowej śmiertelności ogólnej – skorygowany iloraz szans 1.59 (95% przedział ufności [CI], 1.18–2.14; P=0.003) dla wypisowej HR pomiędzy 81 a 90 uderzeń/min i 1.56 (95% CI, 1.13–2.16; P=0.007) dla HR >90 uderzeń/min w porównaniu z referencyjną podgrupą (HR 61–70 uderzeń/min). Wskaźniki 1-rocznej śmiertelności ogólnej (skorygowany iloraz szans, 1.41; 95% CI, 1.16–1.72; P<0.001) były wyższe dla chorych z HR >90 uderzeń/min w porównaniu z grupą referencyjną z HR 40–60 uderzeń/min. Wyższa czynność serca przy wypisie determinowała także istotnie wyższe wskaźniki śmiertelności sercowo-naczyniowej  oraz ponownych hospitalizacji. Dodatkowo opisana zależność była widoczna zarówno u chorych z niedokrwienną jak i nie niedokrwienna etiologią NS, u chorych leczonych b-adrenolitykami oraz u tych z zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Odnotowano także nieistotny statystycznie wzrost 30-dniowej śmiertelności w podgrupie z HR 40–60 uderzeń/min, jednak zależności tej nie potwierdziły wskaźniki 1-rocznej śmiertelności.

W podsumowaniu autorzy podkreślają konieczność przeprowadzenia badań oceniających rokowniczy wpływ farmakologicznych i niefarmakologicznych terapii obniżających HR u chorych z NS.

Opracowane na podstawie: Internet / Styczeń 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Częstość rytmu serca przy wypisie ze szpitala a śmiertelność i ponowne hospitalizacje u pacjentów z niewydolnością serca”