Analiza podgrup badania VIVALDI: agomelatyna w terapii pacjentów wcześniej nieleczonych, w połączeniach lekowych i po zmianie leczenia

Gerd Laux i wsp – Subgroup analysis of the non-interventional study VIVALDI: agomelatine in treatment-nau00efve patients, in combination therapy and after treatment switch LINK: Int J Psychiatry Clin Pract 2014 online

Depresja jest częstym schorzeniem psychiatrycznym i może dotyczyć aż 16% populacji w ciągu całego życia. Oprócz objawów afektywnych większość chorych doświadcza także zaburzeń snu i rytmu dziennego, których często nie udaje się wyeliminować przy pomocy standardowej terapii. Dostępnych jest wiele leków przeciwdepresyjnych, jednak nadal poszukuje się środka, który będzie jednocześnie skuteczny i dobrze tolerowany.

Agomelatyna jest nowym lekiem, agonistą receptorów melatoninergicznych i antagonistą serotoninowych. Sądzi się, że poprawia ona samopoczucie chorych z depresją poprzez normalizację rytmu okołodobowego i stymulowanie uwalniania dopaminy i norepinefryny.

Na łamach International Journal of Psychiatry in Clinical Practice ukazała się praca Gerda Laux i wsp. omawiająca wyniki badania VIVALDI dotyczącego skuteczności agomelatyny w zależności od sytuacji klinicznej. Celem pracy była ocena działania leku u chorych wcześniej nieleczonych, jako leku stosowanego w połączeniach oraz po zmianie leczenia.

W analizie brało udział 3317 pacjentów otrzymujących agomelatynę przez 12 tygodni. Utworzono trzy podgrupy chorych: wcześniej nieleczonych, przyjmujących agomelatynę w monoterapii (A), wcześniej leczonych pacjentów otrzymujących ją jako lek dodatkowy (B) oraz leczonych wcześniej innym lekiem, który został zmieniony na agomelatynę (C). Skuteczność działania monitorowano przy pomocy narzędzia svMADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale – short version) i skali CGI (Clinical Global Impression). Funkcjonowanie w ciągu dnia oraz rytm snu i czuwania oceniano kwestionariuszami wypełnianymi przez chorych.

Wykazano, że w całej grupie badanej punktacja svMADRS obniżyła się z ponad 30 punktów wyjściowo do 12,8, przy czym w grupie A wynosiła ona 10,3, w grupie B – 15,1, a w grupie C – 13,5. Odsetek odpowiedzi na leczenie wynosił w całej badanej grupie 65,8%, natomiast w podgrupach A, B i C odpowiednio 76,1%, 55,7% i 62,5%. Remisję osiągnięto u 66,5% w grupie A, 44,7% w grupie B i 50,9% w grupie C. po 12 tygodniach terapii subiektywną poprawę jakości snu i funkcjonowania w ciągu dnia stwierdzono u większości pacjentów.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były bóle i zawroty głowy, nudności oraz podwyższony poziom transaminaz. Działania niepożądane stwierdzono u 6,0% leczonych w podgrupie A, 11,0% w podgrupie B i 12,6% w podgrupie C. Ogółem 25,8% pacjentów przedwcześnie zakończyło terapię, w tym 5,5% z powodu działań niepożądanych.

Podsumowując: agomelatyna zmniejsza nasilenie objawów depresji, poprawia rytm snu i czuwania oraz funkcjonowanie w ciągu dnia. Charakteryzuje się dobrą tolerancją, także u pacjentów wcześniej leczonych innym lekiem oraz w terapii skojarzonej.

Opracowane na podstawie: Internet / Czerwiec 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Analiza podgrup badania VIVALDI: agomelatyna w terapii pacjentów wcześniej nieleczonych, w połączeniach lekowych i po zmianie leczenia”