Badanie kontrolowane placebo trzech schematów dawkowania agomelatyny u chorych z dużym epizodem depresyjnym

Sidney H.Kennedy i wsp be – A placebo-controlled study of three agomelatine dose regimens (10mg, 25mg, 25u201350 mg) in patients with major depressive disorder LINK: Eur Neuropsychopharmacol 2014;24:553

Na łamach European Neuropsychopharmacology ukazała się praca Sidneya H. Kennedy’ego i wsp. dotycząca dawkowania agomelatyny u chorych z dużym epizodem depresyjnym.

W wyborze leku przeciwdepresyjnego rozważa się potencjalne zwiększanie dawkowania i jest to typowa strategii postępowania. Dawkę zwiększa się zwykle po 8 tygodniach. Niestety, w stosunku do wielu leków nie wykazano związku między zwiększeniem dawki a odpowiedzią na leczenie. Dawka progowa agomelatyny – leku będącego agonistą receptorów MT1 i MT2 i antagonistą receptora 5-HT2C to 25 mg, co zostało potwierdzone w badaniach kontrolowanych placebo. Celem przedstawionego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa niskich i standardowych dawek agomelatyny u chorych z dużą depresją.

Randomizowane badanie kontrolowane placebo przeprowadzono na 549 chorych w wieku 18-65 lat, spełniających według DSM-IV-TR kryteria dużej depresji w stopniu umiarkowanym lub ciężkim. W badaniach wyjściowych i kontrolnych pacjentów wykorzystywano 17-punktową skalę depresji Hamiltona (Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D17). W momencie kwalifikacji do badania chorzy musieli mieć co najmniej 22 punkty w HAM-D17.

W badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo trzech schematów dawkowania agomelatyny stosowanej przez okres 6 tygodni. Badane dawki to: (i)  schemat stały 10 mg i 25 mg na dobę oraz zmienny (ii) zwiększenie dawki w drugim tygodniu w przypadku braku skuteczności (25-50 mg na dobę).

Stwierdzono, że w czasie obserwacji nastąpiła istotna poprawa w osiąganych przez pacjentów wynikach w skali HAM-D17, na korzyść wszystkich schematów dawkowania agomelatyny. Róznica końcowej wartości HAM-17 względem placebo wyniosła dla dawek 10 mg, 25 mg i 25-50 mg odpowiednio: 2.46; 4.71 i 4.92. Odnotowano statystycznie istotne różnice pomiędzy schematem 25 mg i 25-50 mg a dawką 10 mg. Wskaźnik odpowiedzi był znacznie wyższy u chorych przyjmujących agomelatynę niż otrzymujących placebo (różnica w poszczególnych grupach względem placebo odpowiednio: 16.1%; 25.9% i 27.4%).

Korzyści ze stosowania tego leku zaobserwowano także w podgrupie chorych z ciężką depresją, otrzymujących dawki 25 mg i 25-50 mg. Stwierdzono nie tylko odpowiedź kliniczną, ale i lepsze funkcjonowanie społeczne. Wszystkie dawki agomelatyny były dobrze tolerowane i nie obserwowano nieprzewidzianych działań niepożądanych.

Podsumowując, wyższe dawki agomelatyny są skuteczniejsze i bezpieczne. Wyniki badania potwierdzają przypuszczenia, że dawka 25 mg powinna być dawką początkową w leczeniu chorych z depresją. W codziennej praktyce, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie można zwiększyć dawkę leku do 50 mg.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Badanie kontrolowane placebo trzech schematów dawkowania agomelatyny u chorych z dużym epizodem depresyjnym”