Jak zmieniły się powikłania cukrzycy w populacji chorych w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat 1990-2010

Edward W. Gregg i wsp – Changes in Diabetes-Related Complications in the United States, 1990u20132010 LINK: N Engl J Med 2014;370:1514

Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego zmiany chorobowości z powodu powikłań cukrzycy w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat 1990-2010. Zbadano pięć głównych powikłań: amputację kończyn dolnych, schyłkową niewydolność nerek, zawał serca, udar oraz zgon w przebiegu śpiączki hiperglikemicznej. Dane pochodziły z dużych narodowych rejestrów i badań. W tym czasie liczba dorosłych Amerykanów chorych na cukrzycę wzrosła ponad trzykrotnie z 6,5 miliona do 20,7 miliona, przy wzroście populacji ogólnej o około 27%.

Wskaźniki powikłań spadły w ocenianym czasie istotnie. Największy względny spadek odnotowano dla zawału serca (−67.8%) oraz zgonów z powodu śpiączki hiperglikemicznej (−64.4%), a następnie udarów i amputacji, odpowiednio −52.7% i −51.4%; najmniejszy spadek wystąpił w odniesieniu schyłkowej niewydolności nerek (−28.3%).

Największy bezwzględny spadek odnotowano dla zawału serca (95.6 przypadków mniej na 10,000 osób na rok), nieco mniej dla udaru (58.9 przypadków mniej na 10,000 osób na rok) i kolejno mniej dla amputacji kończyny dolnej (30.0 przypadków mniej na 10,000 osób na rok), schyłkowej niewydolności nerek (7.9 przypadków mniej na 10,000 osób na rok) oraz zgonów z powodu śpiączki hiperglikemicznej (2.7 przypadków mniej na 10,000 osób na rok).

Spadek odnotowano po raz pierwszy w 1995 roku i tendencja ta utrzymywała się w kolejnych latach. W populacji dorosłych Amerykanów bez cukrzycy również zaobserwowano spadek liczby powikłań, ale znacznie mniejszy. W całej populacji, po uwzględnieniu wzrostu częstości występowania cukrzycy, spadek dotyczył wyłącznie zawału serca i zgonu z powodu śpiączki cukrzycowej.

Zdaniem autorów, biorąc pod uwagę trendy epidemiologiczne (pokolenie powojennego wyżu demograficznego wchodzi w wiek największego występowania cukrzycy), należy liczyć się ze zwiększeniem całkowitego obciążenia związanego z powikłaniami cukrzycy w nadchodzących dekadach.

Opracowane na podstawie: NEJM / 17 kwietnia 2014
Magdalena Lipczyńska