Połączenie peryndoprylu, indapamidu i blokera kanału wapniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 – wyniki badania ADVANCE

John Chalmers, i wsp – Effects of Combination of Perindopril, Indapamide, and Calcium Channel Blockers in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Results From the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Controlled Evaluation (ADVANCE) Trial LINK: Hypertension 2014;63:259

Wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego podkreślają znaczenie i konieczność częstego stosowania kombinacji leków w celu zapewnienia efektywnej kontroli ciśnienia tętniczego. Pomimo takich zaleceń, u mniej niż 15% pacjentów nadciśnienie tętnicze jest dobrze kontrolowane (odsetek zarejestrowany w 17 krajach biorących udział w badaniu PURE [Prospective Urban Rural Epidemiology]). Istnieje także opór części lekarzy przed stosowaniem preparatów wieloskładnikowych (w postaci jednej tabletki), pomimo dowodów na ich skuteczność w poprawianiu stosowania się do zaleceń oraz uzyskiwaniu dobrej kontroli ciśnienia tętniczego.

Pośród wielu możliwych skojarzeń lekowych rekomendowanych przez obecne wytyczne, preferowane połączenia o skuteczności popartej  wynikami badań klinicznych obejmują inhibitory konwertazy angiotensyny i diuretyki (jak w badaniu PROGRESS [Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study] oraz ADVANCE [Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Controlled Evaluation ] czy HYVET] Hypertension in the Very ElderlyTrial]), a także inhbitory konwertazy angiotensyny i blokery kanału wapniowego (badanie ASCOT [Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial] oraz ACCOMPLISH [Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension]).

W tym kontekście badanie ADVANCE pozwala na unikatową ocenę możliwych korzyści stosowania kombinacji trójlekowej, dla której nie zaprojektowano dotychczas randomizowanego badania klinicznego. Celem przedstawianej analizy badania ADVANCE była ocena skuteczności stosowania ustalonej kombinacji peryndoprylu oraz indapamidu w połączeniu z blokerem kanału wapniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2. W badaniu ADVANCE ogółem 11 140 chorych z cukrzycą typu drugiego  losowo otrzymywało ustaloną dawkę peryndopriyu i indapamidu w jednej tabletce  lub placebo. Wpływ badanego leczenia na śmiertelność oraz poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe analizowano w podgrupach w zależności od wyjściowego stosowania dodatkowo blokerów kanału wapniowego.

Chorzy przyjmujący blokery kanału wapniowego (n=3427) stanowili grupę wyższego ryzyka niż pacjenci nie przyjmujący leków z tej grupy (n=7713). Aktywne leczenie redukowało ryzyko zgonu o 28% (95% przedział ufności: 10%- 43%) wśród pacjentów przyjmujących wyjściowo blokery kanału wapniowego w porównaniu z 5% (−12% do 20%) w grupie chorych bez blokerów kanału wapniowego (p=0,02). Dla całej populacji badania redukcja ta wyniosła 14% (2%–25%). Podobnie, redukcja względnego ryzyka poważnych zdarzeń sercowo naczyniowych wyniosła 12% (−8% do 28%) versus 6% (−10% do 19%) odpowiednio dla chorych stosujących i niestosujących blokery kanału wapniowego, choć różnica ta nie była istotna statystycznie (p=0,38). Nie stwierdzono wzrostu częstości zdarzeń niepożądanych u pacjentów przyjmujących blokery kanału wapniowego.

Połączenie peryndoprylu i indapamidu z blokerem kanału wapniowego wydaje się zatem jeszcze bardziej zmniejszać śmiertelność u pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu z samą terapią ustaloną dawką peryndoprylu/indapamidu.

Opracowane na podstawie: Hypertension / Luty 2014
Ewa Kowalik

0 replies on “Połączenie peryndoprylu, indapamidu i blokera kanału wapniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 – wyniki badania ADVANCE”