Predykcja ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego w oparciu o pomiar QTc

Jonas B. Nielsen i wsp – Risk prediction of cardiovascular death based on the QTc interval: evaluating age and genderdifferences in a large primary care population LINK: Eur Heart J 2014;35:1335 (dostępny pełen tekst)

Na łamach European Heart Journal opublikowano wyniki analizy ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego w obserwacji długoterminowej w zależności od odstępu QTc w zapisie elektrokardiograficznym. Jego autorzy przypominają, że odstęp QT w zapisie EKG odpowiada czasowi od początku depolaryzacji komór do końca jej repolaryzacji, a zarówno skrócony jak i wydłużony odstęp QT uznawane są za substraty dla śmiertelnych komorowych tachyarytmii. Obserwacja ta wydaje się jednoznaczna, dodają, w przypadku osób z rzadkimi wrodzonymi postaciami długiego i krótkiego QT. Pomimo to brakuje wiedzy na temat bezwzględnego ryzyka związanego z różnymi wartościami QTc, szczególnie w populacji ogólnej. Co więcej, nie jest znana wartość kliniczna na poziomie indywidualnych chorych, jaką ma pomiar QTc dla przewidywania ryzyka długoterminowego.

W jej ocenie pomocne okazały się zawarte w duńskich rejestrach cyfrowe zapisy EKG pochodzące od 173 529 chorych w wieku 50-90 lat, pozostających pod opieką lekarzy pierwszego kontaktu. W ciągu obserwacji o medianie 6.1  roku z grupy tej zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych 6647 osób. Autorzy analizy odnotowali generalny wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego zarówno w przypadku małych jak i długich wartości odstępu QTc. Z gorszym rokowaniem wiązało się wydłużenie QTc  u mężczyzn. Wpływ odstępu QTc na bezwzględne ryzyko sercowo-naczyniowe był najsilniejszy u osób starszych i osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie a nieistotny u kobiet w średnim wieku bez choroby serca.

Z predykcyjnego punktu widzenia pomiary okazały się najbardziej przydatne u kobiet w wieku 70–90 lat. W tej podgrupie łącznie pozwoliły reklasyfikować 9.5% populacji, w ramach 5-letnich grup ryzyka wyodrębnionych na podstawie konwencjonalnego modelu. A zatem, jak konkludują autorzy: pomiary QTc pozwalają uwidocznić istotne różnice w rokowaniu długoterminowym i poprawić wartość zindywidualizowanej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, w porównaniu z modelem konwencjonalnym. 

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 21 maja 2014
Magdalena Lipczyńska