Funkcjonowanie psychosocjalne u pacjentów z depresją: porównanie chorych z dużym epizodem depresyjnym i chorobą afektywną dwubiegunową

Shubham Mehta i wsp – Psychosocial Functioning in Depressive Patients: A Comparative Study between Major Depressive Disorder and Bipolar Affective Disorder LINK: Depress Res Treat 2014 (dostępny pełen tekst)

Nawracające epizody dużej  depresji (major depressive disorder, MDD) i choroba afektywna dwubiegunowa (bipolar affective disorder, BAD) są wiodącymi przyczynami chorobowości i niepełnosprawności. Objawy fizyczne oraz zaburzenia funkcji poznawczych i emocji powodują znaczne upośledzenie społecznego funkcjonowania. Funkcjonowanie psychosocjalne odzwierciedla zdolności danej osoby do podejmowania czynności dnia codziennego, nawiązywania relacji z innymi ludźmi i próby sprostania wymaganiom społeczności, w której żyje. Do tej pory niewiele było badan oceniających stopień deficytów psychosocjalnych u chorych z depresją. Na łamach Depression Research and Treatment ukazała się praca Shubhama Mehty i wsp. dotycząca funkcjonowania psychosocjalnego pacjentów z depresją.

Autorzy przeprowadzili w populacji indyjskiej analizę, której celem było charakterystyka i porównanie profili psychosocjalnych u pacjentów z MDD i BAD podczas epizodu depresyjnego. Do badania włączono 96 chorych, 48 z MDD i 48 z BAD z ciężkim lub umiarkowanym epizodem  depresji w wieku 18-45 lat. Kryteriami wyłączającymi były objawy psychotyczne, upośledzenie umysłowe i inne schorzenia towarzyszące. Funkcjonowanie psychospołeczne oceniano przy pomocy Range of Impaired Functioning Tool (LIFE-RIFT), kwestionariusza składającego się z części dotyczących pracy (zatrudnienie, gospodarstwo domowe, szkoła), relacji interpersonalnych (stan cywilny, dzietność, krewni, przyjaciele), satysfakcji i rekreacji.

Stwierdzono, że zarówno u chorych z MDD, jak i z BAD zaburzone były sfery życia zawodowego, kontaktów interpersonalnych, satysfakcji życiowej i rekreacji. W obu grupach wykazano porównywalne indywidualne wskaźniki psychosocjalne, jednak różniły się one znacząco pod względem globalnego wskaźnika (p=0,031), co wskazuje na cięższe zaburzenia u pacjentów z BAD.

 Lekarze zajmujący się chorymi z depresją powinni proponować właściwe interwencje psychosocjalne w celu osiągnięcia całkowitej remisji u pacjentów.

Opracowane na podstawie: Internet / 13 marca 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Funkcjonowanie psychosocjalne u pacjentów z depresją: porównanie chorych z dużym epizodem depresyjnym i chorobą afektywną dwubiegunową”