Eradykacja Hellicobacter pylori a prewencja raka żołądka

Alexander C Ford i wsp – Helicobacter pylori eradication therapy to prevent gastric cancer in healthy asymptomatic infected individuals: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials LINK: BMJ 2014;348:g3174 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal ukazały się wyniki meta-analizy i przeglądu systematycznego badań poświęconych prewencji raka żołądka za pomocą eradykacji Helicobacter pylori. Jej autorzy przypominają, że rak żołądka jest trzecią z najczęstszych przyczyn zgonów nowotworowych, odpowiedzialnym co roku za około 750 tysięcy zgonów rocznie.

Zakażenie Helicobacter pylori powoduje przewlekłe zapalenie żołądka, mogące prowadzić do atrofii żołądka i metaplazji jelitowej. Te z kolei są najważniejszymi histologicznymi prekursorami raka. We wcześniejszym systematycznym przeglądzie badań potwierdzono, że ryzyko nowotworu jest 3- do 6-krotnie wyższe u osób zakażonych Helicobacter pylori w porównaniu z osobami niezakażonymi. Wyniki tej pracy spowodowały, że International Agency for Research on Cancer uznała H. pylori za ludzki karcynogen.

W jedynym dotąd opublikowanym systematycznym przeglądzie randomizowanych badań klinicznych odnotowano istotną redukcję względnego ryzyka rozwoju raka żołądka pod wpływem eradykacji H pylori, w porównaniu z placebo. Praca ta miała jednak istotne ograniczenia metodyczne uzasadniające dokonanie kolejnej analizy danych, obejmującej tym razem 6 randomizowanych prób klinicznych.

W badaniach tych w liczącej 3294 osób grupie objętej eradykacją odnotowano 51 przypadków raka żołądka (1.6%). Liczba raków żołądka w liczącej 3203 osób grupie kontrolnej wyniosła 76 (2.4%) (relatywne ryzyko 0.66, 95% przedział ufności 0.46 do 0.95). Jak zauważają autorzy, przy założeniu dożywotnego utrzymywania się skutków terapii eradykacyjnej,  liczba chorych których trzeba leczyć wynosiłaby od 15 dla chińskich mężczyzn do 245 dla amerykańskich kobiet. W podsumowaniu autorzy zauważają, że dane te dostarczają umiarkowanej jakości dowodów naukowych, wskazujących na to, że poszukiwanie i eradykacja H. pylori  zmniejszają częstość występowania raka żołądka u zdrowych bezobjawowych mieszkańców Azji ale danych tych nie można wprost przenosić na inne populacje.

Opracowane na podstawie: BMJ / 20 maja 2014
Magdalena Lipczyńska