Właściwości farmakokinetyczne agomelatyny jako leku stosowanego w uogólnionych zaburzeniach lękowych

Massimiliano Buoli i wsp – Pharmacokinetic evaluation of agomelatine for the treatment of generalised anxiety disorder LINK: Expert Opin Drug Metab Toxicol 2014

Na łamach Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology ukazała się praca Massimiliano Buoli i wsp. dotycząca właściwości farmakokinetycznych agomelatyny jako leku o potencjalnym zastosowaniu w uogólnionych zaburzeniach lękowych.

Uogólnione zaburzenia lękowe (generalised anxiety disorder, GAD) to częsta jednostka chorobowa związana ze znaczącym zaburzeniem funkcjonowania i wysokimi kosztami społecznymi. W terapii pierwszej linii stosuje się zwykle inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),  selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny  i noradrenaliny (SNRI) i pregabalinę. Niestety, około 50% chorych nie odpowiada na standardowe leczenie, a znaczącą wadą stosowanych leków jest ich długi czas latencji, potencjalne ryzyko uzależnienia i niewygodny schemat dawkowania.

Dostępne dane wskazują, że agomelatyna jest obiecującym środkiem w leczeniu krótko- i długotrwałym GAD. Jest to nowy lek przeciwdepresyjn zarejestrowany w Unii Europejskiej do leczenie dużego epizodu depresyjnego.  Aktualnie toczą się badania II fazy dotyczące jego skuteczności w zaburzeniach lękowych.

Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa na temat właściwości farmakokinetycznych tego leku i ich wpływu na postępowanie u chorych z GAD. W poszukiwaniu informacji przeszukano bazy Medline, Isi Web of Knowledge i Medscape, słowami kluczowymi były: „agomelatyna”, którą połączono ze słowami „farmakokinetyka”, „GAD”, „lęk” i „tolerancja”. Do analizy włączono wyłącznie artykuły angielskojęzyczne, bez restrykcji dotyczących metodologii czy roku publikacji.

Agomelatyna jest metabolizowana głownie przez CYP1A2, więc należy zachować ostrożność przy jej stosowaniu łącznie z inhibitorami CYP1A2, na przykład estrogenami czy propranololem. Jest lekiem dość dobrze tolerowanym, nie wpływa na funkcje seksualne i nie powoduje objawów związanych z hiperaktywacją układu serotoninergicznego, natomiast w charakteryzowała się hepatotoksycznością zależną od dawki. Może być lekiem z wyboru dla osób z ryzykiem uzależnienia od leków gabaergicznych, z niewydolnością nerek czy z trudnością w stosowaniu się do zaleceń ze względu na łatwy schemat dawkowania.

Krótki okres półtrwania i dawkowanie jeden raz dziennie czynią agomelatynę interesującym lekiem w terapii GAD. Jej potencjalne interakcje z niektórymi środkami wymagają jednak  ostrożności w stosowaniu (na przykład u chorych nadużywających alkoholu lub z chorobami towarzyszącymi). Niezbędne są dalsze badania precyzyjnie oceniające wskaźnik korzyści do ryzyka u specjalnych grup pacjentów, na przykład osób starszych z GAD.

Opracowane na podstawie: Internet / Czerwiec 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Właściwości farmakokinetyczne agomelatyny jako leku stosowanego w uogólnionych zaburzeniach lękowych”