Korzysci odnoszone przez chorych na cukrzycę z terapii skojarzonej peryndoprylem, indapamidem i blokerem wapnia – wyniki badania ADVANCE

Chalmers J, Arima H i wsp – Effects of Combination of Perindopril, Indapamide, and Calcium Channel Blockers in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Results From the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax andDiamicron Controlled Evaluation (ADVANCE) Trial LINK: Hypertension. 2014;63:259

W czasopiśmie Hypertension opublikowano wyniki ramienia hipotensyjnego badania ADVANCE, w którym oceniano korzyści odnoszone przez chorych z cukrzycą typu 2 z obniżenia ciśnienia tętniczego przy pomocy peryndoprylu w połączeniu z indapamidem i blokerem kanału wapniowego.

Analizą objęto 11140 chorych z cukrzycą typu 2. Pacjentów losowo przydzielano do grupy przyjmującej preparat łączony peryndoprylu z indapamidem w dawce 4/1,25mg (5569 osób) lub do grupy placebo (5571 osób). Oceniano śmiertelność oraz incydenty sercowo-naczyniowe (w tym naczyniowe powikłania cukrzycy) w obu grupach, dodatkowo biorąc pod uwagę przyjmowanie przez chorych z obu grup leku z klasy blokerów kanału wapniowego (CCB). CCB przyjmowało równoczasowo 3427 chorych. Średni czas obserwacji wyniósł 4,3 lata. Statystycznie, pacjenci przyjmujący CCB mieli wyższe wyjściowe ryzyko sercowo-naczyniowe, w tym dłuższy czas trwania cukrzycy, oraz wyższe wartości ciśnienia tętniczego pomimo wyższych dawek leku. Większy odsetek tych chorych miał również chorobę sercowo-naczyniową w wywiadach. Średnia redukcja skurczowego ciśnienia tętniczego w grupie leczonej peryndoprylem/indapamidem w porównaniu do placebo wyniosła 4,7mmHg (95% CI,3.8–5.6) w podgrupie chorych przyjmujących dodatkowo CCB i  6.2 mm Hg (5.5–6.8) w podgrupie bez CCB.

Obserwowano istotną statystycznie 28% redukcję ryzyka zgonu vs placebo w grupie  przyjmującej terapię trójlekową – peryndopryl/indapamid/CCB (95% CI, 10%–43%), w porównaniu do 5% redukcji śmiertelności vs placebo  w grupie peryndopryl/indapamid nie przyjmującej CCB (p=0,02), oraz 14% redukcji śmiertelności w całej populacji grupy aktywnie leczonej vs placebo. Obserwowano również redukcję ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych o  12% i 6%, odpowiednio w podgrupach leczonych peryndopryl//indapamidem, przyjmujących i nie przyjmujących CCB, choć różnica ta nie była istotna statystycznie (p=0,38). Nie obserwowano zwiększonej ilości raportowanych działań niepożądanych terapii w podgrupach przyjmujących dodatkowo CCB.

Omawiana analiza pokazała że dodanie blokera wapnia do kombinacji diuretyku i inhibitora konwertazy angiotensyny niesie ze sobą istotne korzyści u chorych z cukrzycą typu 2, w obniżenie  śmiertelności ogólnej.

Opracowane na podstawie: Hypertension / Luty 2014
Łukasz Jankowski

0 replies on “Korzysci odnoszone przez chorych na cukrzycę z terapii skojarzonej peryndoprylem, indapamidem i blokerem wapnia – wyniki badania ADVANCE”