Nowe biomarkery w niewydolności serca: przydatność w praktyce klinicznej

Gerasimos Siasos i wsp – Novel biomarkers in heart failure: usefulness in clinical practice LINK: Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2014;12:311

W specjalnym raporcie opublikowanym w Expert Review of Cardiovascular Therapy autorzy zebrali dane na temat nowych biomarkerów stosowanych u chorych z niewydolnością serca (HF).

Niekwestionowaną rolę diagnostyczną, terapeutyczną jak i prognostyczną mają peptydy natriuretyczne (BNP i NT-proBNP). Wysoce swoistym markerem uszkodzenia miokardium są troponiny wysokiej czułości. Są one predyktorem niepomyślnego rokowania u chorych z HF. Dodatkowo w ostrej niewydolności serca mogą wykluczyć ostry zespół wieńcowy (OZW) jako przyczynę objawów. Ich podwyższony poziom zarówno u pacjentów z HF jak i z OZW nie różnicuje jednak tych dwóch stanów.

Kolejnym markerem diagnostycznym HF jest MR-proANP. U pacjentów z ostrą dusznością wartość diagnostyczna MR-proANP była porównywalna do BNP. Poziom ≥ 120 pmol/l z 97% czułością i 60% swoistością rozpoznawał ostrą HF. Jest to też jedyny z nowych biomarkerów uwzględniony w najnowszych wytycznych postępowania w HF.

ST2 należący do rodziny receptorów interleukiny-1 znalazł zastosowanie jako marker włóknienia. Wartość >0.20 ng/ml jest silnym predyktorem śmiertelności  wśród pacjentów z HF i to jego znaczenie wydaje się obiecujące na przyszłość. Galektyna-3 również wpływa na procesy włóknienia w obrębie mięśnia sercowego. Jej podwyższony poziom ma znaczenie prognostyczne w HF.

Wśród pacjentów z HF i upośledzeniem funkcji nerek rosnące znaczenie zdobywają cystatyna C oraz NGAL czyli markery uszkodzenia cewek nerkowych. Cystatyna C może również w przyszłości zastąpić kreatyninę do szacowania GFR.

Autorzy artykułu omówili jeszcze kilka innych biomarkerów. Jednak te wspomniane powyżej wydają się być markerami o największym znaczeniu w najbliższej przyszłości. Dodatkowo ocena dwóch lub więcej markerów jednocześnie może wzmocnić ich wartość diagnostyczną i prognostyczną.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Nowe biomarkery w niewydolności serca: przydatność w praktyce klinicznej”