Migotanie przedsionków a ryzyko zawału serca

Elsayed Z. Soliman i wsp – Atrial Fibrillation and the Risk of Myocardial Infarction LINK: JAMA Intern Med. 2014;174(1):107

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazały się wyniki prospektywnego badania kohortowego na temat migotania przedsionków jako czynnika ryzyka wystąpienia zawału serca. Uczestniczyło w nim 23 928 osób, u których w czasie rekrutacji nie rozpoznawano choroby wieńcowej, włączonych do populacyjnego badania Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS).

Wyjściowo 1631 chorych miało rozpoznanie migotania przedsionków (atrial fibrillation, AF) postawione na podstawie wywiadu lub kontrolnego badania EKG. W czasie 6.9 lat obserwacji (mediana 4.5 roku), wystąpiło 648 zawałów serca. Po skorygowaniu względem wieku okazało się, że zawał serca jest dwukrotnie częstszy u osób z AF w porównaniu z osobami bez tej arytmii (12.0 [95%CI, 9.6-14.9] na 1000 osobolat  v.s. 6.0 [95%CI, 5.6-6.6] na 1000 osobolat) (P < .001).

Skorygowanie względem poziomu cholesterolu całkowitego, poziomu HDL, palenia papierosów, wartości ciśnienia skurczowego, przyjmowania leków hipotensyjnych, indeksu masy ciała, cukrzycy, stosowania warfaryny, aspiryny, statyn, wywiadu udaru czy choroby naczyniowej, eGFR, stosunku poziomu albumin do poziomu kreatyniny, wreszcie poziomu CRP, potwierdziło tę zależność – wskaźnik  hazardu (HR) wyniósł 1,7 (95%CI, 1.26-2.30).

Podgrupami najbardziej narażonymi na wystąpienie zawału były kobiety (HR, 2.16 [95%CI, 1.41-3.31]) oraz osoby rasy czarnej (HR, 2.53 [95%CI, 1.67-3.86]). Podział na podgrupy zależnie od wieku (≥ 75 lat v.s  < 75 lat oraz ≥ 65 lat v.s. < 65 lat) nie ujawnił różnic w ryzyku pojawienia się zawału. Wśród pacjentów z AF zawał wystąpił istotnie rzadziej u przyjmujących warfarynę i mających niższy wynik w skali CHADS2. Przyjmowanie aspiryny nie miało wpływu na ryzyko zawału.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że w jednym z największych badań kohortowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych potwierdzili populacyjne znaczenie migotania przedsionków jako czynnika ryzyka nie tylko udaru mózgu, ale i zawału serca.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Styczeń 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Migotanie przedsionków a ryzyko zawału serca”