Interwencje sprzyjające dobremu samopoczuciu, satysfakcji zawodowej i profesjonalizmowi wśród lekarzy. Badanie randomizowane

Colin P.West i wsp – Intervention to Promote PhysicianWell-being, Job Satisfaction, and ProfessionalismA Randomized Clinical Trial LINK: JAMA Intern Med. 2014;174:527

Depresja, wypalenie zawodowe, przygnębienie są bardzo częstymi stanami jakim podlegają praktykujący lekarze. Są to stany, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość opieki zdrowotnej.

Dotąd opublikowano niewiele prac oceniających wpływ różnych praktyk i interwencji mających na celu poprawę tej sytuacji. Na łamach JAMA Internal Medicine ukazały się wyniki randomizowanego badania dotyczącego interwencji, jaką było wprowadzenie przez pracodawcę 1 godziny w co drugim tygodniu pracy na trening poprawiający dobre samopoczucie lekarzy. Była to godzina płatna, stanowiąca 0.9% pełnego wymiaru godzin pracy.

Badaniem objęto 74 praktykujących lekarzy z Mayo Clinic w Rochester. Trzydziestu siedmiu przydzielono do grupy badanej. W czasie 9 miesięcy lekarze ci uczestniczyli w zajęciach, w czasie których poruszano tematy dotyczące zarówno lekarzy, pacjentów jak i relacji pomiędzy nimi. Kolejnych 37 przydzielono do grupy kontrolnej oddając im 1 godzinę czasu pracy co 2-gi tydzień do dowolnego wykorzystania poza obowiązkami zawodowymi.

Autorzy użyli wielu zwalidowanych skal dla oceny m.in. satysfakcji w pracy, jakości życia, stopnia wypalenia zawodowego, depresji. Zaangażowanie zawodowe wzrosło o 5.3 punktu w grupie badanej, podczas, gdy w grupie kontrolnej spadło o 0.5 punktu po 3 miesiącach od rozpoczęcia (P = .04), poprawa utrzymywała się w 12-tym miesiącu (+5.5 vs +1.3 punktu; P = .03). Spadły także wskaźniki depersonalizacji w grupie badanej (w 3 miesiącu o 15.5%), w tym samym czasie w grupie kontrolnej wzrosły o 0.8% (P = .004). Różnice te utrzymywały się w 12-tym miesiącu  (+9.6% vs -1.5%; P = .02). Nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupami jeśli chodzi o poziom stresu, objawy depresji, ogólną jakość życia czy poziom satysfakcji zawodowej.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że wprowadzone przez pracodawców interwencje mogą poprawić niektóre elementy dobrostanu praktykujących lekarzy, nie są jednak panaceum na  towarzyszące lekarzom uczucie dyskomfortu

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Kwiecień 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Interwencje sprzyjające dobremu samopoczuciu, satysfakcji zawodowej i profesjonalizmowi wśród lekarzy. Badanie randomizowane”