Aktualne trendy w terapii zawału serca na przykładzie populacji Niemiec – różnice między badaniami a rzeczywistością

Freisinger E, Fuerstenberg T i wsp – German nationwide data on current trends andmanagement of acute myocardial infarction: discrepancies between trials and real-life LINK: Eur Heart J 2014 online

Najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w zawale serca bazują na badaniach randomizowanych (RCTs). Istnieje obawa, iż badania te, przeprowadzane na wyselekcjonowanej  grupie chorych z wybranych ośrodków klinicznych, nie są reprezentatywne dla całej populacji pacjentów. Tym cenniejsze są opracowania pokazujące rzeczywiste dane dot. epidemiologii i  przebiegu terapii dla całych populacji.

W European Heart Journal ukazała się praca oryginalna niemieckich autorów, w której analizowano występowanie zawału serca (AMI) i jego przebieg w całej populacji niemieckiej. Do analizy użyto danych statystycznych z Federalnego Urzędu Statystycznego, dotyczących wszystkich  pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca, leczonych w latach 2005, 2007 i 2009.

W analizie stwierdzono relatywnie stałą liczbę hospitalizacji z powodu AMI w analizowanych latach (odpowiednio  1276, 1272 i 1181/ 100 000 hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny). W kolejnych latach, w Niemczech, obserwowano proporcjonalne zmniejszanie się ilości zawałów STEMI (kolejno 631, 546 i 454/100 000 hospitalizacji), oraz zwiększenie ilości zawałów NSTEMI (645, 726 i 727/ 100 000 hospitalizacji).

Średni wiek pacjentów ze STEMI wyniósł 66,4 lata, pacjenci z NSTEMI byli średnio o  5,3 lata starsi. Na przestrzeni czasu obserwowano proporcjonalny wzrost odsetka pacjentów z AMI po 75 r.ż (o 4,6%), oraz częstsze występowanie wśród osób z AMI chorób współistniejących takich jak: nadciśnienie (+5,8%), cukrzyca (+17,7%), niewydolność lewokomorowa serca (+19,8%), choroba naczyń obwodowych (+13,3%) i przewlekła choroba nerek (+165,4%).

Zmianom podlegało też leczenie AMI. Liczba wykonywanych koronarografii z powodu AMI wzrosła z 108 423 w 2005 do 120 387 w 2007 i 125 884 w 2009 r. W związku z tym odpowiednio 52,9, 57,0, i 62,0% wszystkich pacjentów z AMI zostało poddanych koronarografii. W 2009 r. stanowiło to 73,1% pacjentów ze STEMI i 55% NSTEMI.

Przeskórną angioplastykę wykonano u odpowiednio 86,7, 89,9, i 91,1% pacjentów z wykonywaną koronarografią z powodu STEMI i 63,9, 66,5 i 66,5% w NSTEMI. Średni czas hospitalizacji uległ skróceniu z 9,2 dni w 2005 r. do 8,9 w 2007r i 8,7 w 2009 r.

Śmiertelność wewnątrzszpitalna w  grupie chorych z AMI nie podlegała istotnym zmianom (odpowiednio 11,1%, 10,7%, 10,8%), ulegając nieznacznemu zwiększeniu w  grupie pacjentów ze STEMI (11,2%, 11,9%, 12,2%) oraz zmniejszeniu w  NSTEMI (11,0%, 9,9%, 9.9%).

Zawał serca był przyczyną  około 1,2% wszystkich hospitalizacji w Niemczech i był odpowiedzialny za 2,5% wydatków na lecznictwo szpitalne w Niemczech w analizowanych latach (1,2 mld euro w 2009 roku).

Autorzy za istotny uważają wzrost ilości NSTEMI pomimo relatywnie stałej liczby AMI w populacji, jak również fakt, że pomimo wielu wysiłków włożonych w  opracowanie i wdrożenie skutecznej terapii  osób z AMI, śmiertelność wewnątrzszpitalna utrzymuje się w  Niemczech na wysokim poziomie, w  porównaniu z danymi z badań randomizowanych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 20 lutego 2014
Łukasz Jankowski