Agomelatyna – lek przeciwko anhedonii i abulii?

J. Thome i wsp – Agomelatine: an agent against anhedonia and abulia? LINK: J Neural Transm 2013 online

Na łamach Journal of Neural Transmission ukazała się praca J. Thome i wsp. na temat skuteczności agomelatyny w znoszeniu anhedonii i abulii.

Agomelatyna jest jednym z nowszych leków przeciwdepresyjnych, agonistą receptora melatoninowego M1/M2 oraz agonistą i częściowym antagonistą receptora serotoninowego 5-HT2C. Sugeruje się, że oprócz właściwości przeciwdepresyjnych może on być skuteczny w zwalczaniu innych objawów neuropsychiatrycznych.

Anhedonia i abulia są objawami występującymi w przebiegu wielu zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych, takich jak depresja, schizofrenia, udar mózgu, stwardnienie rozsiane czy stan po urazie czaszkowo-mózgowym. Anhedonia jest niezdolnością do odczuwania przyjemności, natomiast abulia polega na chorobliwym niedostatku lub braku woli, zmniejszeniu napędu i motywacji.  Istnieje hipoteza, że te dwa zaburzenia wynikają z nieprawidłowości przewodnictwa dopaminergicznego.

Stąd więc zainteresowanie zastosowaniem agomelatyny – leku przeciwdepresyjnego o pośrednim wpływie na receptor dopaminowy, wynikającym z właściwości melatoninergicznych i antyserotoninergicznych. Agomelatyna nazywana jest „dopaminergicznym/noradrenergicznym” lekiem przeciwdepresyjnym, ponieważ antagonizuje receptor serotoninowy 5HT2C, który hamuje przewodnictwo noradrenergiczne i dopaminergiczne, zwłaszcza w korze czołowej.

Ostatnio wykazano w badaniach na modelach zwierzęcych, że lek ten wzmaga przewodnictwo noradrenergiczne w miejscu sinawym oraz pośrednio – aktywność neuronów dopaminergicznych w brzusznej części nakrywki śródmózgowia. Wykazano także, że promuje neurogenezę w brzusznej części hipokampa. Lek ten ponadto poprawia strukturę snu nocnego nie powodując senności dziennej. W badaniach wykazano, że agomelatyna jest skuteczna i dobrze tolerowana w leczeniu chorych z dużą depresją i zaburzeniami lękowymi, także u starszych pacjentów oraz że może być stosowana jako lek dodatkowy w chorobie dwubiegunowej.  Niezbędne są dalsze badania kliniczne oceniające skuteczność agomelatyny jako leku skutecznego w objawach anhedonii i abulii.

Opracowane na podstawie: Internet / Grudzień 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Agomelatyna – lek przeciwko anhedonii i abulii?”