Choroby towarzyszące niewydolności serca: analiza danych z European Heart Failure Pilot Survey

Vincent M. van Deursen i wsp – Co-morbidities in patients with heart failure: an analysis of the European Heart Failure PilotSurvey LINK: Eur J Heart Fail 2014;16:103 (dostępny pełen tekst)

Na łamach European Journal of Heart Failure ukazały się wyniki pilotażowego europejskiego badania na temat współwystępowania z niewydolnością serca (NS) innych chorób, szczególnie tych wpływających na śmiertelność i chorobowość. Zaprezentowane dane są częścią obserwacyjnego, wieloośrodkowego, prospektywnego projektu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – EURObservational Research Programme (EORP), w którym uczestniczyła także Polska.

Analizie poddano 3226 ambulatoryjnych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Średni wiek badanych wyniósł 66 ± 14 lat, 70% stanowili mężczyźni. Większość badanych znajdowała się w II lub III klasie NYHA (56 i 26%), u 41% przyczyną niewydolności serca była choroba wieńcowa.

U 74% chorych stwierdzono co najmniej jedną chorobę towarzyszącą. Najczęstszymi były przewlekła niewydolność nerek (41%), niedokrwistość (29%) oraz cukrzyca (29%). Oceniono także częstość występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (15%), udaru (11%), zespołu bezdechu obturacyjnego (4%), niedoczynności tarczycy ((5), nadczynności tarczycy (3%).

Choroby towarzyszące wiązały się niezależnie ze starszym wiekiem  (P < 0.001), wyższą klasą NYHA (P < 0.001), niedokrwienną etiologią NS (P < 0.001),  szybszą czynnością serca (P = 0.011), wywiadem nadciśnienia tętniczego (P < 0.001) i migotania przedsionków (P < 0.001).

Jedynie cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek oraz niedokrwistość w niezależny sposób wpływały na zwiększenie śmiertelności i/lub hospitalizacji z powodu NS. Wraz ze wzrostem liczby schorzeń dodatkowych rosło ryzyko zgonu oraz hospitalizacji.

Autorzy wykazali również regionalne różnice w występowaniu i znaczeniu prognostycznym poszczególnych chorób towarzyszących. W krajach Europy Wschodniej najrzadziej występowała przewlekła niewydolność nerek i niedokrwistość, zaś cukrzyca w krajach Europy Północnej.  Znaczenie prognostyczne chorób towarzyszących oceniono posługując się populacyjnymi wskaźnikami ryzyka (Population Attributable Risk, PARs). Były one najwyższe dla: przewlekłej niewydolności nerek = 41%, niedokrwistości = 37%, cukrzycy = 14%,  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc = 10% oraz  <10% dla wszystkich innych schorzeń.

Opracowane na podstawie: Internet / Styczeń 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Choroby towarzyszące niewydolności serca: analiza danych z European Heart Failure Pilot Survey”