Agomelatyna w leczeniu depresji u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi

O. V. Vorob’eva – Treatment of depression in neurological practice: results of the Russian multicenter naturalistic study „Resonance” LINK: Neurosci Behav Physiol 2013;43:1126

Na łamach Neuroscience and Behavioral Physiology przedstawiono wyniki 6-miesięcznego badania obserwacyjnego leczenia agomelatyną depresji o małym i umiarkowanym nasileniu u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Problem terapii w tej grupie jest istotny, ponieważ właściwe leczenie zaburzeń depresyjnych chroni przed gorszymi efektami terapii schorzeń neurologicznych. Wybrany lek przeciwdepresyjny powinien charakteryzować się mniejszym działaniem sedatywnym i korzystniejszym działaniem regulującym sen.

Wybór agomelatyny wydaje się spełniać te warunki, gdyż lek poprzez aktywację receptorów melatoninergicznych poprawia jakość snu, natomiast blokada receptorów 5HT2C zwiększa dostępność dopaminy i noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym, zwłaszcza w obrębie płata czołowego. Ten ostatni mechanizm może być odpowiedzialny za poprawę funkcji poznawczych u chorych ze schorzeniami neurologicznymi.

W omawianym badaniu do interwencji wybrano 277 osób w wieku 18-70 lat (średnia wieku- 46 lat), z naczyniopochodnymi uszkodzeniami mózgu, ze schorzeniami neurowegetatywnymi oraz przewlekłymi zespołami bólowymi o tle neurogennym. Wśród najczęściej wymienianych objawów depresji w tej grupie chorych były: zaburzenia snu, zmęczenie, obniżenie nastroju, zdolności do koncentracji oraz do odczuwania przyjemności.

Objawy depresji zaczęły ustępować po około tygodniu, a odpowiedź kliniczną u ponad 80% leczonych stwierdzono po 6 tygodniach terapii. W całkowitym okresie leczenia po 6 miesiącach podobny odsetek chorych uzyskał remisję objawów depresji. Ponadto w podobnym tempie i podobnym odsetku ustępowały towarzyszące depresji objawy zaburzeń lękowych.

Autorzy wykonali również testy oceniające sprawność funkcjonalną ośrodkowego układu nerwowego. W testach wyraźnej poprawie uległa sprawność wykonywania pracy, a także zdolność utrzymania koncentracji. Przy niewielkiej ilości działań niepożądanych (częstość ich nie przekracza 5%)  terapia agomelatyną poprawia objawy depresji u chorych ze schorzeniami neurologicznymi, a także wydaje się poprawiać sprawność funkcjonalną ośrodkowego układu nerwowego.

Opracowane na podstawie: Internet / 1 listopada 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Agomelatyna w leczeniu depresji u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi”