Jakie czynniki wiążą się z dobrą kontrolą glikemii w kilkuletniej obserwacji – analiza badania ADVANCE

S. van Dieren i wsp – Intensification of medication and glycaemic control among patients with type 2 diabetes u2013 the ADVANCE LINK: Diabetes, Metabolism and Obesity 2013 online
Badania ADVANCE, ACCORD, VADT, UKPDS ukształtowały zasady prowadzenia terapii u chorych na cukrzycę typu 2. Niestety wyłania się z nich, zwłaszcza widoczny w badaniu UKPDS, częściowo niekorzystny obraz skuteczności leczenia chorych na cukrzycę typu 2. Z upływem czasu trwania choroby bowiem, efektowność kontroli glikemii maleje i należy się liczyć z nieuchronnym wzrostem poziomu HbA1c. Jest to odzwierciedleniem pogarszającej się funkcji trzustki. Autorzy badania ADVANCE przeprowadzili i opublikowali analizę tej próby klinicznej określającą czynniki warunkujące efektywność kontroli zaburzeń metabolizmu glukozy u osób z co najmniej kilkuletnim okresem trwania cukrzycy typu 2. W badaniu tym intensywną formą kontroli glikemii było leczenie gliklazydem o przedłużonym wchłanianiu, do którego dołączano inne doustne leki przeciwcukrzycowe lub długodziałającą insulinę, aby osiągnąć założony cel terapeutyczny. W prezentowanej pracy oceniono czynniki warunkujące możliwość osiągnięcia poziomu HbA1c<7% lub redukcji poziomu HbA1c o powyżej 10% w podgrupach leczonych intensywnie i standardowo. W całej populacji badanych około 69% osób spełniło kryteria efektywnej kontroli metabolicznej. Zarówno leczenie doustne i dodanie do schematu insuliny długodziałającej zwiększało istotnie szansę poprawy kontroli glikemii, a w wieloczynnikowym opracowaniu statystycznym szansę uzyskania popraw kontroli glikemii zwiększał niższy wyjściowy poziom hemoglobiny glukozylowanej, krótszy czas trwania cukrzycy oraz wcześniejsza intensyfikacja leczenia. Wniosek ten dotyczył zarówno podgrupy terapii standardowej i intensywnej. Ponadto częstość epizodów ciężkiej hipoglikemii była wspan>pie, w której nie osiągnięto adekwatnej kontroli met span>Uzyskane dane według autorów wskazują na potrzebę wczesnego intensyfikowania kontroli glikemii za pomocą schematów wielolekowych lub dodania do leków doustnych insuliny. Wnioski te są zgodne z zaleceniami leczenia cukrzycy typu 2 proponowanymi przez amerykańskie towarzystwa endokrynologiczne AACE/ACE , w którym terapia dwulekowa powinna być rozpoczynana od poziomów HbA1

Opracowane na podstawie: Internet / 16 grudnia 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Jakie czynniki wiążą się z dobrą kontrolą glikemii w kilkuletniej obserwacji – analiza badania ADVANCE”