Występowanie, świadomość choroby, leczenie i kontrola nadciśnienia tętniczego w rejonach wiejskich i miejskich krajów o wysokich, średnich i niskich dochodach

Clara K. Chow i wsp. w imieniu PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) Study Investigators – Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Rural and Urban Communities in High-, Middle-, and Low-Income Countries LINK: JAMA 2013;310:959

Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszą przyczyną chorobowości i śmiertelności na świecie, której można zapobiec, jednak względnie mało danych epidemiologicznych dotyczących tego schorzenia jest gromadzonych z użyciem standaryzowanych metod.

Celem badania PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) była ocena częstości występowania, świadomości choroby, leczenia i kontroli nadciśnienia tętniczego. W tym przekrojowym badaniu wzięło udział 153 996 osób dorosłych (pełne dane do analizy uzyskano dla 142 042 osób) w wieku 35-70 lat, włączonych w okresie od stycznia 2003 roku do grudnia 2009 roku. Uczestnicy pochodzili z 628 społeczności: z trzech krajów o wysokich dochodach, 10 krajów o średnio wysokich i średnio niskich dochodach oraz z 4 krajów o niskich dochodach.

Nadciśnienie tętnicze było definiowane jako przyjmowanie przez chorych leków hipotensyjnych lub średnia z dwóch pomiarów ciśnienia tętniczego (przy użyciu automatycznych cyfrowych ciśnieniomierzy) wynosząca co najmniej 140/90 mmHg. Świadomość choroby oceniano na podstawie własnych raportów uczestników badania, leczenie – na podstawie regularnego przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi, natomiast kontrolę choroby zdefiniowano jako uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej 140/90 mm Hg.

Spośród 142 042 zbadanych osób, 57 840 (40,8%) cierpiało na nadciśnienie tętnicze, a spośród nich 26 877 (46,5%) było świadomych tego rozpoznania. Większość pacjentów, którzy wiedzieli o swojej chorobie (23 510, 87,5% świadomych choroby a 40,6% wszystkich chorych) otrzymywało leczenie farmakologiczne, ale u mniej niż połowy z nich uzyskano jej kontrolę (7634 [32,5%]). Ogółem u 30,8% leczonych osób  stosowano dwa lub więcej leki hipotensyjne.

Zarówno odsetek pacjentów świadomych swojej choroby (49,0% w krajach o wysokich dochodach vs 40,8% w krajach o niskich dochodach), jak i odsetek pacjentów otrzymujących leczenie hipotensyjne (odpowiednio 46,7%, oraz 31,7%) był istotnie statystycznie niższy w krajach najuboższych, w porównaniu z wszystkimi grupami państw o wyższych dochodach (P0 <0,001).

Świadomość choroby, stosowanie leczenia nadciśnienia tętniczego i jego kontrola były wyższe w ośrodkach miejskich w porównaniu z rejonami wiejskimi w krajach o niskich i średnio niskich dochodach (rejony wiejskie vs miejskie P 0<0,001 dla obu typów krajów), zbliżone natomiast w krajach bogatszych.

Niski poziom edukacji wiąże się zatem z niskim odsetkiem świadomości o chorobie, leczenia i kontroli nadciśnienia ptętniczego w krajach o niższych dochodach. Podsumowując, w międzynarodowej populacji badania PURE jedynie 46,5% osób z nadciśnieniem tętniczym było świadomych swojej choroby, a odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego uzyskano jedynie u niecałej jednej trzeciej spośród wszystkich leczonych. Wyniki badania PURE wskazują, jak wiele jest do zrobienia w zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego na świecie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 4 września 2013
Ewa Kowalik

0 replies on “Występowanie, świadomość choroby, leczenie i kontrola nadciśnienia tętniczego w rejonach wiejskich i miejskich krajów o wysokich, średnich i niskich dochodach”