Czy leczenie statyną wplywa na śmiertelność w odrespiratorowym zapaleniu płuc. Badanie randomizowane.

Laurent Papazian i wsp – Effect of Statin Therapy on Mortality in Patients With Ventilator-Associated PneumoniaA Randomized Clinical Trial LINK: JAMA 2013;310:1692

Wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że stosowanie statyn może wiązać się z poprawą rokowania w przebiegu różnych infekcji, co przypisuje się działaniu plejotropowemu tej grupy leków. Na łamach JAMA ukazały się wyniki randomizowanego badania oceniającego wpływ leczenia statyną na śmiertelność wśród chorych z zapaleniem płuc związanym z leczeniem respiratorem (Ventilator-associated pneumonia, VAP).

Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie przeprowadzono w 26 oddziałach intensywnej opieki we Francji pomiędzy styczniem 2010 a marcem 2013 roku. Włączano do niego kolejnych dorosłych pacjentów wymagających respiratoroterapii przez co najmniej 2 dni, u których podejrzewano VAP (na podstawie klinicznej skali Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS), jeśli punktacja wynosiła co najmniej 5). Chorych randomizowano do grupy otrzymującej 60 mg simwastatyny lub do grupy placebo. Leczenie rozpoczynano równocześnie z antybiotykoterapią i kontynuowano do czasu wypisania z oddziału intensywnej terapii, do 28 dnia leczenia lub do czasu zgonu.

Pierwotnym punktem końcowym  była 28-dniowa śmiertelność. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: śmiertelność 14-dniowa, śmiertelność w oddziale intensywnej terapii, śmiertelność wewnątrzszpitalna, czas trwania respiratoroterapii oraz stan kliniczny oceniany w 3,7 i 14 dniu w skali SOFA (Sequential Organ Failure Assessment).

Badanie zostało przerwane po włączeniu pierwszych 300 chorych ze względu na brak korzyści ze stosowania simwastatyny. Śmiertelność 28-dniowa nie była niższa w grupie simwastatyny (21.2%, 95% przedział ufności [CI], 15.4% do 28.6%) w porównaniu z placebo  (15.2%,95%CI, 10.2% do 22.1%]; p = .10; wskaźnik hazardu, 1.45 [95%CI, 0.83 do 2.51]); różnica pomiędzy grupami wyniosła 6.0% (95% CI, −3.0% do 14.9%). Podobne wyniki otrzymano u chorych nieleczonych uprzednio statyną: śmiertelność 28-dniowa sięgnęła 21.5% (95% CI, 15.4% do 29.1%) w grupie simwastatyny i 13.8% (95% CI, 8.8% do 21.0%) w grupie placebo (p= .054). Nie było również istotnych różnic jeśli chodzi o punkty drugorzędowe.

Zaprezentowane dane nie potwierdziły zatem korzystnej roli statyn w rokowaniu w VAP.

Opracowane na podstawie: JAMA / 23 pazdziernika 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czy leczenie statyną wplywa na śmiertelność w odrespiratorowym zapaleniu płuc. Badanie randomizowane.”