Typ osobowości a ryzyko powikłań po zabiegach chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych

Timotheos G. Kelpis i wsp – Prevalence of u201cDistressedu201d personality in patients with coronary artery disease and its correlation with morbidity after coronary surgery LINK: Hellenic J Cardiol 2013;54:362 (dostępny pełen tekst)

Opublikowano ostatnio wyniki greckiego badania oceniającego częstość występowania tzw. „distressed personality – type D” (osobowość „nieszczęśliwa” – typ D) u pacjentów z chorobą wieńcową i jej związek z chorobowością po zabiegach chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych.

Typ osobowość „D” łączy w sobie dwie cechy: negatywną uczuciowość (tendencja do odczuwania negatywnych emocji) i zahamowanie społeczne (tendencja do ukrywania i nieuzewnętrzniania własnych emocji).  Tego typu osobowość oznacza raczej usposobienie niż zaburzenia psychiczne. Z piśmiennictwa wynika, że typ osobowości „D” jest przypuszczalnie nowym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i jest związany z pogorszeniem jakości życia, chorobowością i śmiertelnością.

Celem opublikowanego badania była ocena wpływy tego typu osobowości na wczesne powikłania po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Badaniem objęto grupę 323 osób z chorobą wieńcową,  występowanie osobowości typu „D” stwierdzono u 18,24% pacjentów. Typ „D” częściej stwierdzano u kobiet oraz u osób młodszych.

W oparciu o badanie kwestionariuszowe wykazano, że pacjenci z typem „D” wykazywali wyższe poziomy niepokoju i depresji w porównaniu z pozostałymi osobami. Ponadto na podstawie analiz zaobserwowano, że typ „D” był związany dodatnio z biernym typem radzenia sobie ze stresem (passive coping) oraz ujemnie z typem aktywnym  (active coping). Można przyjąć, że pacjenci z osobowością typu „D” mają ograniczone możliwości radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami.

Oceniając powikłania po zabiegu operacyjnym stwierdzono, że grupa z typem „D” charakteryzowała się częstszym występowaniem migotania przedsionków okresie pooperacyjnym w porównaniu z pozostałymi osobami. Natomiast nie stwierdzono różnic w odniesieniu do innych powikłań jak powikłania infekcyjne, udary, zawały serca, niewydolność nerek czy zgony. Zdaniem badaczy identyfikacja osób z tym typem osobowości jest cenną strategią pozwalającą określić osoby ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej oraz ryzykiem powikłań po zabiegu operacyjnym na naczyniach wieńcowych.

Opracowane na podstawie: Internet / Października 2013
Tomasz Rywik