Tabletka „polypill” – czy nastąpił postęp?

J.M. Gaziano – Progress with the polypill? LINK: JAMA 2013;310:910

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal główną przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W tych drugich sytuacja ta w miarę upływu czasu może się nawet pogorszyć. Jednocześnie w ostatnich dekadach stworzono zręby leczenia głównych czynników ryzyka i chorób zwiększających ryzyko sercowo-naczyniowe. Skutecznie działają leki hipotensyjne, statyny i leki przeciwpłytkowe. U chorych z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych ich stosowanie jest w dużym odsetku obligatoryjne.

Nie jest pewne,  czy stworzenie tabletki zawierającej podstawowe składniki – polypill, może poprawić wyniki leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w wybranych populacjach wysokiego ryzyko w porównaniu z podawaniem tych preparatów oddzielnie. Nieco światła na powyższy problem próbuje rzucić M.J. Ganziano w komentarzu redakcyjnym na łamach JAMA.

Przytacza on badanie prezentowane w tym samym numerze czasopisma, w którym osobom z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową lub z wieloma czynnikami ryzyka podawano tabletkę wieloskładnikową. Grupę odniesienia stanowiły osoby leczone tradycyjnie, tzn. otrzymujące każdy z leków w postaci oddzielnej tabletki. „Polypill” w swym składzie zawierała 10 mg lisinoprilu, 50 mg atenololu, 75 mg aspiryny i 40 mg simwastatyny.

W porównaniu do grupy kontrolnej leczenie  „polypill” wiązało się z lepszym przestrzeganiem zaleceń, przy jednocześnie niewielkiej różnicy w redukcji skurczowego ciśnienia tętniczego (2,6 mm Hg), poziomu cholesterolu LDL (4,2 mg%). Co zaskakujące w grupie tej odnotowano jednak nieistotnie statystycznie większą liczbę zdarzeń sercowo-naczyniowych (5% vs 3,5%).

Zdecydowanej przewagi leczenia tabletką wieloskładnikową nie udało się zatem potwierdzić. Mimo to, zdaniem komentatora, „polypill” może okazać się skuteczna i niezastąpiona  w krajach o niskich dochodach, u osób w wieku podeszłym, gdzie prosty schemat terapii, będzie sprzyjał przestrzeganiu zaleceń.

Opracowane na podstawie: JAMA / 4 września 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Tabletka „polypill” – czy nastąpił postęp?”