Skuteczność agomelatyny w zespole NES

W. Milano i wsp – Successful treatment with agomelatine in NES: a series of five cases LINK: Open Neurol J 2013;7:32 (dostępny pełen tekst)

Zespół jedzenia nocnego (Night Eating Syndrome- NES) jest zaburzeniem odżywiania się, polegającym na ograniczeniu spożywania pokarmów w trakcie dnia, z nocnymi napadami objadania, którym towarzyszą problemy z zasypianiem, zaburzenia snu, nastroju oraz stres. W ostatnim czasie zwraca się uwagę na NES jako zaburzenie związane z otyłością i depresją.

W Open Neurology Journal opublikowano wyniki badania poświęconego temu zagadnieniu i skuteczności terapii agomelatyną. Do badania włączono 5 pacjentów (2 kobiety i 3 mężczyzn), których obserwowano przez 12 tygodni. U wszystkich osób stwierdzono NES oraz zaburzenia depresyjne.

Pacjentów leczono agomelatyną, początkowo w dawce 25 mg a następnie dawką 50 mg/dobę. Na zakończenie okresu obserwacji stwierdzono poprawę w nasileniu objawów charakterystycznych dla NES na podstawie kwestionariusza NEQ (Night Eating Questionnaire) ( z 31 do 22,8),  poprawę nastroju ocenianego kwestionariuszem HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale) (zmiana o 23,2 do wartości 13,2). Dodatkowo odnotowano zmniejszenie masy ciała o 3,6 kg, a co więcej zmniejszeniu uległa tygodniowa częstość przebudzeń nocnych (z 12,4 do 6,4) ze zmniejszeniem czasu trwania chrapania i poruszania się, które oceniano za pomocą polisomnografii. Wyniki badań biochemicznych nie zmieniły się i nie stwierdzono istotnych objawów niepożądanych.

Zdaniem autorów uzyskane dane wskazują na korzystny efekt działania leku -znacząco poprawił nastrój, zmniejszył stopień niepokoju, często występujący u osób z NES, oraz przyczynił się do utraty masy ciała, a także poprawił jakość snu. Uzyskane wyniki wymagają potwierdzenia w dużych randomizowanych badaniach.

Opracowane na podstawie: Internet / Lipiec 2013
Tomasz Rywik

0 replies on “Skuteczność agomelatyny w zespole NES”