Skuteczność agomelatyny i escitalopramu w zmniejszaniu objawów depresji, zaburzeń snu i poprawie stanu emocjonalnego u chorych z dużą depresją

Emmanuelle Corruble i wsp – Efficacy of agomelatine and escitalopram on depression, subjective sleep and emotional experiences in patients with major depressive disorder: a 24-wk randomized, controlled, double-blind trial LINK: Int J Neuropsychopharmacol 2013;16:2219

Na łamach International Journal of Neuropsychopharmacology ukazała się praca Emmanuelle Corruble i wsp. dotycząca skuteczności agomelatyny i escitalopramu w zmniejszaniu objawów depresji, zaburzeń snu i poprawie stanu emocjonalnego u chorych z dużą depresją.

Do 90% chorych z dużym epizodem depresyjnym zgłasza zaburzenia snu. Pomimo dużej skuteczności obecnie stosowanego leczenia zwykle utrzymują się objawy rezydualne, a zaburzenia snu i zmęczenie w ciągu dnia są jednymi z najczęstszych. Agomelatyna jest jednym z nowszych leków przeciwdepresyjnych i była już wielokrotnie porównywana z lekami z różnych grup. Ze względu na wpływ na chronobiologię lek ten korzystnie działa na jakość snu i funkcjonowanie w ciągu dnia, co wykazano we wcześniejszych badaniach. Charakteryzuje się również dobrą tolerancją, w porównaniu z innymi lekami.

Autorzy zaplanowali randomizowane, podwójnie ślepe badanie kontrolowane trwające 24 tygodnie. Pacjenci losowo przydzielani do każdej z grup, otrzymywali 25-50 mg agomelatyny (164 chorych) lub 10-20 mg escitalopramu (160 chorych). Grupy porównywano pod względem krótko- i długoterminowej skuteczności leczenia, subiektywnej poprawy zaburzeń snu i tolerancji terapii. Oceniano także wpływ leków na stan emocjonalny przy pomocy skali Oxford Questionnaire on the Emotional Side-Effects of Antidepressants (25 chorych leczonych agomelatyną, 20 pacjentów otrzymujących escitalopram).

W badaniu wykazano, że obydwa leki mają podobną skuteczność w leczeniu depresji z klinicznie istotnym wskaźnikiem poprawy (odpowiednio w tygodniu 12: 60,9% i 54,4%, w tygodniu 24: 69,6% i 63,1%). Również zaburzenia snu w obu grupach uległy poprawie zarówno po 12, jak i po 24 tygodniach leczenia, przy czym wyniki nie różniły się między grupami, jednak samopoczucie po obudzeniu się było lepsze u chorych otrzymujących agomelatynę (p=0,02). U pacjentów zgłaszających zaburzenia snu jakość snu znacznie bardziej poprawiła się w grupie leczonej agomelatyną (p=0,016).

Stępienie emocjonalne (emotional blunting) występowało rzadziej u pacjentów otrzymujących agomelatynę, jednak 28% chorych leczonych agomelatyną i aż 60% otrzymujących escitalopram zgłaszało, że ich emocje straciły intensywność. Tolerancja agomelatyny była lepsza niż escitalopramu, a odsetek chorych z przynajmniej jednym poważnym zdarzeniem niepożądanym prowadzącym do odstawienia leku był niższy w grupie leczonej agomelatyną (5,5% vs 10,6%). Wyniki analizy sugerują, że terapia agomelatyną wiąże się z dodatkowymi korzyściami w postaci poprawy jakości snu i ekspresji emocjonalnej w porównaniu do escitalopramu.

Opracowane na podstawie: Internet / Listopad 2013
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Skuteczność agomelatyny i escitalopramu w zmniejszaniu objawów depresji, zaburzeń snu i poprawie stanu emocjonalnego u chorych z dużą depresją”