Iwabradyna – badanie SIGNIFY: uzasadnienie, schemat i wyjściowa charakterystyka pacjentów

K. Fox i wsp – Rationale, design, and baseline characteristics of the Study assessInG the morbidity-mortality beNefits of the If inhibitor ivabradine in patients with coronarY artery disease (SIGNIFY trial): A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ivabradine in patients with stable coronary artery disease without clinical heart failure LINK: Am Heart J 2013;0:1-8.e6.

W grupie leków wpływających korzystnie na redukcję ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych robi się ciasno. Statyny, beta-blokery, leki blokujące układ renina angiotensyna-aldosteron, leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe znalazły już swoją ustaloną pozycję w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia.

Nadzieje na inne działania prewencyjne można wiązać z iwabradyną, lekiem hamującym depolaryzujący prąd If w węźle zatokowo-przedsionkowym. Zwolnienie częstości rytmu serca zależne od podawania iwabradyny ma po pierwsze zmniejszyć pracę serca, a po drugie zmniejszyć oddziałujące na ściany naczyń krwionośnych i naruszające stabilność blaszki miażdżycowej siły ścinające. Co istotne leczenie nie wpływa na wskaźniki kurczliwości mięśnia sercowego.

W badaniu BEAUTIFUL  u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową i stabilną chorobą wieńcową zwiększone ryzyko zdarzeń wieńcowych obserwowano, jeżeli wyjściowa czynność serca przekraczała 70/min. Obserwacja ta stała się podstawą do zaplanowania badania, w którym iwabradyna podawana będzie osobom ze stabilną chorobą wieńcową, u których wyjściowa czynność serca wynosi co najmniej 70/min. Dokładny plan i założenia badania klinicznego przedstawiono na łamach American Heart Journal.

Do randomizowanego badania o akronimie SIGNIFY- Study assessInG the morbidity-mortality beNefits of the If inhibitor ivabradine in patients with coronarY artery disease, włączono pacjentów powyżej 55 roku życia ze stabilną chorobą wieńcową, spoczynkową czynnością serca >= 70/min, z jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, u których echokardiograficznie oceniana EF przekraczała 40%. Znaczny odsetek badanych przebył już zawał mięśnia serca (73%) lub miał wykonany zabieg rewaskularyzacji (68%). Wysoki odsetek otrzymywał leczenia beta-blokerem (83%). Iwabradyna dawkowana w zakresie 5-10 mg dwa razy dziennie miała zapewnić redukcję częstości serca w spoczynku do 60/min. Pierwotnym punktem końcowym badania jest zgon sercowo-naczyniowy lub zawał mięśnia serca niezakończony zgonem. Wtórne punkty końcowe obejmują: całkowitą śmiertelność, zgon sercowo-naczyniowy, zgon wieńcowy, zawał mięśnia serca niezakończony zgonem, zabiegi rewaskularyzacyjne oraz niewydolność serca.

W latach 2009-2012 w 51 krajach, w 1139 ośrodkach do badania włączono 19102 pacjentów. Zakończenie obserwacji przewidziane jest w końcu 2014 roku.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Październik 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Iwabradyna – badanie SIGNIFY: uzasadnienie, schemat i wyjściowa charakterystyka pacjentów”