Depresja na świecie – wyniki analizy programu Global Burden of Disease Study 2010

Ferrari A, Charlson F i wsp – Burden of Depressive Disorders by Country, Sex, Age, and Year: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010 LINK: PLoS Med, 2013;10:1-12 (dostępny pełen tekst)

W czasopiśmie PLOS Medicine ukazało się omówienie wyników międzynarodowego projektu prowadzonego co dziesięć lat przez WHO pt. ,,Globalne obciążenie chorobami” (Global burden of Disease – GBD) ze szczególnym uwzględnieniem wyników dotyczących występowania zaburzeń depresyjnych w populacji światowej. Autorzy skupili się na obciążeniu populacji tzw. dużą depresją (MDD) oraz dystymią. Obciążenie szacowano używając wskaźnika lat życia skorygowanych niesprawnością (DALY – disability adjusted life-years).

Wskaźnik DALY wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby i jest stosowany przez WHO i inne organizacje zajmujące się problematyką zdrowia publicznego. Wskaźnik ten dobrze określa stan zdrowia populacji, występowanie chorób i ich skutki, jak również ciężkość danej choroby. Jeden DALY oznacza utratę 1 roku w stanie pełnego zdrowia. Przyczyną tej utraty może być przedwczesna śmierć z jakiejkolwiek przyczyny lub niepełnosprawność wynikająca z choroby.

Dodatkowym używanym wskaźnikiem jest YLDs  (Years Lived with Disability), oznaczający liczbę lat przeżytą w stanie niepełnosprawności. W opisywanym badaniu autorzy porównywali DALY i YLDs dla zaburzeń depresyjnych, jak również dla samobójstw i choroby niedokrwiennej serca związanej z zaburzeniami depresyjnymi.

Zaburzenia depresyjne w 2010 okazały się być drugą przyczyną YLDs na świecie. Duża depresja odpowiadała za 8,2% (5,9%-10,8%), a dystymia za 1,4% (0,9%-2,0%) wszystkich lat przeżytych w stanie niepełnosprawności (YLDs). Ponadto zaburzenia depresyjne były wiodącą przyczyną DALY na świecie. MDD odpowiadała za 2,5% (1,9%-3,2%) a dystymia za 0,5% (0,3%-0,6%) globalnych DALY. Autorzy podkreślili, że jeżeli w analizie statystycznej uwzględnić również następstwa choroby niedokrwiennej serca związanej z depresją, to zaburzenia depresyjne odpowiadają za 3,8% (3,0%-4,7%) utraconych na świecie lat w zdrowiu.

Pomiędzy 1990 a 2010 globalne narażenie na zaburzenia depresyjne wzrosło o 37,5%. Trend ten wytłumaczono starzeniem się społeczeństw. Duża depresja wg wyników badania była odpowiedzialna za 16 milionów DALY (wykazując różnice regionalne – najwięcej lat w zdrowiu utracono w Afryce, najmniej w Australii) a choroba niedokrwienna serca skorelowana z depresją za 4 miliony DALY na świecie.

Autorzy omawianego raportu, wobec rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych i ciężkości ich skutków w populacji światowej podkreślają pilną potrzebę stworzenia światowego programu działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz ogłoszenie strategii zwalczania zaburzeń depresyjnych i łagodzenia ich skutków w nadchodzących latach.

Opracowane na podstawie: Internet / 5 listopada 2013
Łukasz Jankowski