Związek objawów depresji z chorobą wieńcową w populacji ogólnej – wyniki Gutenberg Health Study

Matthias Michal i wsp – Differential Associations of Depressive Symptom Dimensions with Cardio-Vascular Disease in the Community: Results from the Gutenberg Health Study LINK: PLoS One 2013:8;e72014 (dostępny pełen tekst)

Na łamach PLoS One ukazała się praca Matthiasa Michala i wsp. dotycząca związku ciężkości depresji z chorobą wieńcową.

Depresja jest znanym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej (coronary heart disease, CHD), jednak mechanizm tego zjawiska nadal jest przedmiotem dyskusji. Potencjalne mechanizmy obejmują niezdrowy tryb życia, niestosowanie się do zaleceń lekarskich, większe nasilenie objawów choroby, zaburzenia układu autonomicznego i neuroendokrynnego czy obecność stanu zapalnego.

Wyniki aktualnych analiz sugerują, że zakres objawów somatycznych depresji (np. zmęczenie, zaburzenia snu), ale nie objawów dotyczących funkcji poznawczych (np. obniżony nastrój, spadek zainteresowań) może wiązać się z gorszym rokowaniem u pacjentów z CHD.

Aby zbadać taką hipotezę autorzy pracy zaplanowali duże badanie populacyjne, w którym oceniali związek objawów psychicznych i somatycznych depresji z CHD, jej czynnikami ryzyka, funkcją śródbłonka i biomarkerami zapalenia i stresu miokardialnego analizowano w grupie 5000 pacjentów z Europy  w wieku 35-74 lat biorących udział w Gutenberg Health Study. U badanych przeprowadzano wywiad przy pomocy komputera, analizy laboratoryjne, pomiar ciśnienia krwi i pomiary antropometryczne. Depresję oceniano przy pomocy Patient Health Questionnaire (PHQ-9).

Wykazano, że jedynie objawy somatyczne depresji miały związek z CHD, jej biomarkerami (zapalenie, funkcja naczyń) oraz czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Po wykonaniu analizy wielowariantowej z dostosowaniem demograficznych i sercowo-naczyniowych czynników ryzyka nie wykazano już związku objawów somatycznych depresji z biomarkerami CHD, jednak nadal stwierdzono korelację z CHD, zawałem serca, otyłością, dyslipidemią i dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób układu krążenia. Zarówno somatyczne, jak i psychiczne objawy depresji wiązały się z wcześniejszą diagnozą depresji oraz osobowością stresową (typu D).

W badaniu potwierdzono wcześniejsze doniesienia, że objawy somatyczne depresji są odpowiedzialne za związek zaburzeń depresyjnych z CHD, zapaleniem, funkcją naczyń i czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej. Przedstawione wyniki wydają się potwierdzać hipotezę, że somatyczne objawy depresji mogą wynikać ze stanu zapalnego lub zaburzeń funkcji naczyń wynikających z zaawansowanej miażdżycy, jak i podkreślają wzajemny związek stylu życia i wywiadu rodzinnego w kierunku zawału serca.

PLoS One 2013:8;e72014 (dostępny pełen tekst)

Opracowane na podstawie: Internet / 13 sierpnia 2013
Magdalena Wiśniewska