Niepewność pracy jako czynnik ryzyka choroby wieńcowej: przegląd i metaanaliza danych

Marianna Virtanen i wsp – Perceived job insecurity as a risk factor for incident coronary heart disease: systematic review andmeta-analysis LINK: BMJ 2013;347:f4746 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal ukazał się przegląd i metaanaliza danych prospektywnych badań na temat niepewności pracy (obawa przed utratą pracy, ang. Job insecurity) jako czynnika choroby wieńcowej (coronary heart disease, CHD).

Czynniki psycho-społeczne są znanymi umiarkowanymi czynnikami ryzyka CHD. Autorzy opracowania przeanalizowali dane z 17 prac obejmujących łącznie 174 438 osób. Badania pochodziły z Danii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii. Średni czas obserwacji wyniósł 9,7 roku. W tym czasie wystąpiły 1892 przypadki choroby wieńcowej.

Wysoki poziom niepewności pracy był związany z większą częstością CHD wśród mężczyzn (ryzyko względne 1.24; 95% przedział ufności 0.98 to 1.57) i wśród kobiet (1.47, przedział ufności 1.07 do 2.02). Ogólne ryzyko względne skorygowane o wiek osiągnęło wartość 1.32 (przedział ufności 1.08 do 1.62). Skorygowanie danych o inne zmienne spowodowało obniżenie ryzyka względnego do 1.19 (przedział ufności 1.00 do 1.42). Warto dodać,   że niepewność pracy zgłosiło 16.3% badanych. Badani o niższym statusie socjo-ekonomicznym zgłaszali ją częściej.

Biorąc pod uwagę inne czynniki ryzyka CHD, osoby z dużą niepewnością pracy w porównaniu do tych, które na rynku pracy czuły się bezpiecznie, były mniej aktywne fizycznie (33.9% vs 37.3%), częściej miały nadciśnienie tętnicze (22.1% vs 20.1%) oraz hipercholesterolemię (51.1% vs 46.6%).

Na podstawie zgromadzonych danych autorzy wysnuli wniosek o niewielkim wpływie niepewności pracy na ryzyko CHD. Wpływ ten jest częściowo uwarunkowany gorszą sytuacją socjo-ekonomiczną i gorszym profilem innych czynników ryzyka CHD.

Opracowane na podstawie: BMJ / 8 sierpnia 2013
Magdalena Lipczyńska