Znaczenie domowych pomiarów wartości ciśnienia tętniczego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – metaanaliza

Katrin Uhlig i wsp – Self-Measured Blood Pressure Monitoring in the Management of Hypertension LINK: Ann Intern Med 2013;159:185

Na łamach Annals of Internal Medicine ukazał się systematyczny przegląd piśmiennictwa, z metaanalizą danych, poświęcony znaczeniu domowych pomiarów ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem (NT).

Wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego zalecają wykorzystanie samodzielnych pomiarów wartości ciśnienia (self-measured blond pressure monitoring [SMBP]) w przypadku rozpoznania bądź podejrzenia nadciśnienia tętniczego. Takie postępowanie ma służyć ocenie odpowiedzi na leczenie jak również poprawie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarskich.

Efekty takiego postępowania  nie są jednak oczywiste. Uhlig i wsp. zaprezentowali wnioski z 52 badań, które w większości dotyczyły pacjentów z niepowikłanym NT. 26 badań porównywało wykorzystanie SMBP w stosunku do postępowania standardowego. Na ich podstawie stwierdzono, że wykorzystanie SMBP powoduje obniżenie wartości netto ciśnienia skurczowego o 3.9 mm Hg, a rozkurczowego o 2.4 mm Hg w stosunku do leczenia konwencjonalnego i efekt ten jest widoczny po 6 miesiącach terapii. Nie jest on jednak widoczny po 12 miesiącach.

Lepsze efekty uzyskano analizując 25 badań wykorzystujących jednoczesne stosowanie SMBP z działaniami dodatkowymi w postaci materiałów dodatkowych, kontroli telefonicznych, wizyt pielęgniarskich itp. W porównaniu z terapią standardową takie postępowanie obniżało skurczowe ciśnienie o 3.4 do 8.9 mm Hg, zaś ciśnienie rozkurczowe o 1.9 do 4.4 mm Hg po 12 miesiącach obserwacji. Porównanie SMBP użytego łącznie z działaniami dodatkowymi z samym SMBP lub SMBP wspartym mniej intensywnymi działaniami dodatkowymi nie przyniosło  jednak istotnych statystycznie  różnic w wartościach ciśnienia.

Autorzy analizy w podsumowaniu stwierdzają, że SMBP jest efektywne w kontroli wartości ciśnienia, ale wciąż nie wiadomo czy skuteczność ta utrzymuje się dłużej niż 12 miesięcy.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 6 sierpnia 2013
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Znaczenie domowych pomiarów wartości ciśnienia tętniczego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – metaanaliza”